Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesande õige vastus esitatakse hindamismaatriksina. Igale üksikküsimusele vastab oma hindamismaatriks, mille abil arvestatakse selle küsimuse vastuse eest antavaid hindepalle. Ühes sisuplokis võib olla üks või mitu küsimust ning seega ka üks või mitu hindamismaatriksit.

Enne hindamismaatriksit on järgmised küsimuse hindamist iseloomustavad parameetrid.

Väli

Selgitus

Küsimuse ID

Küsimuse ID, peab olema ülesande siseselt unikaalne. Uut küsimust luues pakub süsteem ise vaikimisi ID väärtuse välja, kuid ülesande koostaja võib seda muuta. Kui ülesandes on palju küsimusi, siis on soovitav küsimuste ID-d ümber nimetada nii, et ID nimetus kuidagi viitaks küsimuse sisule või asukohale ülesandes – siis on väiksem oht, et koostaja jaoks küsimused ja nende hindamismaatriksid sassi lähevad.

Näide

Võimaldab märkida, et tegu on näiteküsimusega, mis kuvatakse lahendajale eelnevalt vastatult ja mida lahendaja ei saa vastata. Väli esineb ainult tekstiosa valiku küsimuse korral.

Algoritm

Hindamismaatriksi arvestamise algoritm. Esineb ainult järjestamise ja pildil järjestamise ülesandetüüpides.

Kood ülesannete ühisosas

Ühesugune kood lisatakse küsimustele, mis on testis võrreldavad (nt kitsa ja laia matemaatika ühisosa ülesanded). Võimaldab hiljem tulemuste statistikas seotud ülesandeid võrrelda. Väli esineb ainult lühivastusega küsimuse ning avatud vastusega küsimuse sisuplokis.

Väärtuse tüüp

Hindamismaatriksis kirjeldatud vastuse tüüp (tekst, täisarv, reaalarv, tõeväärtus), esineb ainult nendes hindamismaatriksites, mille vastus sisestatakse vaba tekstina, samuti ka arvutatud väärtuse sisuploki korral

Küsimuse miinimumpunktid

Miinimumpunktide arv näitab vähimat võimalikku hindepunktide arvu, mida antud küsimuse eest on võimalik saada. Mõnel juhul võib ühel küsimusel olla mitu vastust, siis leitakse esmalt igale vastusele vastav hindepunktide arv, seejärel liidetakse pallid kokku, ning kui saadud arv on väiksem kui miinimumpunktidee arv, siis antakse lahendajale miinimumpunktid.

Küsimuse maksimumpunktid

Maksimumpunktide arv näitab maksimaalset võimalikku hindepunktide arvu, mida antud küsimuse eest on võimalik saada. Kasutatakse analoogselt miinimumpunktide arvuga.
Kui hindamismaatriks on juba salvestatud, siis kuvatakse maksimumpunktide sisestusvälja järel sulgudes süsteemi poolt arvutatud maksimumpunktide arv. Süsteem arvutab maksimumpunktide arvu hindamismaatriksisse kantud vastuste ja nende punktide järgi. Arvutatud maksimumpunktide arv võib olla suurem või võrdne kui küsimuse maksimumpunktide arv.

Vaikimisi punktid vastuse eest, mida maatriksis pole

Vaikimisi punktide arv on hindepunktide arv, mis antakse kõigile nendele vastustele, millel hindamismaatriksis oma rida puudub. Näiteks juhul, kui hindamismaatriksisse kantakse kõik õiged vastused, siis antakse vaikimisi punktid valedele vastustele.
Vaikimisi on vaikimisi pallide arv 0.

Vastuste arv, mida ületades antakse miinimumpunktid

Esineb ainult küsimustes, millele lahendaja saab anda mitu vastust.
Näide. Kui selle välja väärtus on 3 ning lahendaja annab kokku 5 vastust, siis talle antakse miinimumpunktid sõltumata sellest, kas tema vastused olid õiged või mitte.

Õigete vastuste vähim lubatud arv

Esineb ainult küsimustes, millele lahendaja saab anda mitu vastust.
Näide. Kui selle välja väärtus on 3 ning lahendaja annab kokku 2 vastust, siis talle antakse miinimumpallid isegi siis, kui tema antud vastused olid õiged.

Minimaalne valikute arv

Kui ülesande sisu lehel on märgitud, et poolikult vastuselt ei lubata edasi minna, siis ülesande vastuse salvestamise nupp/järgmisele testiülesandele minemise nupp ei ilmu enne, kui minimaalse valikute arv on täis.

Maksimaalne valikute arv

Lahendajale kuvatakse teade, et valikute arv on täis, kui lahendaja proovib anda rohkem vastuseid, kui siin määratud maksimaalsete valikute arv on.

Eristatakse suur- ja väiketähti

Kui on märgitud, siis toimub lahendaja antud vastuse võrdlemine hindamismaatriksis olevate väärtustega tõstutundlikult. Kui ei ole märgitud, siis toimub võrdlus tõstutundlikult. Väli esineb juhul, kui lahendaja saab vastust sisestada vaba tekstina ning väärtuse tüüp on tekst

Arvestatakse tühikuid

Kui on märgitud, siis toimub lahendaja antud vastuse võrdlemine hindamismaatriksis olevate väärtustega tühikuid arvestades. Kui ei ole märgitud, siis tühikuid ei arvestata (näiteks kui hindamismaatriksis on olemas vastus „lendorav", aga lahendaja vastab hoopis „lend orav", siis antakse lahendajale hindepallid nii, nagu oleks ta vastanud „lendorav"). Väli esineb juhul, kui lahendaja saab vastust sisestada vaba tekstina ning väärtuse tüüp on tekst.

Võrdlemine regulaaravaldisega (kogu vastus)

Kui on märgitud, siis kasutatakse hindamismaatriksisse kantud väärtuseid regulaaravaldisena (regulaaravaldiste kohta vt vt p4.1), kusjuures tabamuseks loetakse terve lahendaja antud vastuse vastamist regulaaravaldisele Väli esineb juhul, kui väärtuse tüüp on tekst.

Võrdlemine regulaaravaldisega (osa vastusest)

Kui on märgitud, siis kasutatakse hindamismaatriksis olevat avaldist regulaaravaldisena, kusjuures tabamuseks loetakse seda, kui leidub niisugune osa lahendaja antud vastusest, mis vastab regulaaravaldisele. Väli esineb juhul, kui väärtuse tüüp on tekst.

Valem

Kui on märgitud, siis lubatakse arvu asemel sisestada valem. Väli esineb juhul, kui vastus sisestatakse vaba tekstina.

Võrdusmärk eraldab vastused

Kui on märgitud, siis ei võrrelda hindamismaatriksiga tervet vastuse avaldist, vaid iga võrdusmärkidega eraldatud osa eraldi. Punkte antakse ainult kõige kõrgema punktide arvu saanud osa eest. Väli esineb ainult matemaatilise teksti sisestamise ülesandetüübis.

Kõk võrdusmärkide vahelised osad peavad olema õiged

Kui on märgitud ning on märgitud ka, et võrdusmärk eraldab vastused, siis antakse vastuse eest vaikimisi punktid, kui vähemalt üks võrdusmärkidega eraldatud osa punkte ei anna. Väli esineb ainult matemaatilise teksti sisestamise ülesandetüübis.

Arvutihinnatav

Kas küsimus on arvutihinnatav või mitte. Uue küsimuse loomisel on see vaikimisi arvutihinnatav juhul, kui ei ole tegu avatud teksti sisestamise sisuplokiga.

Hübriidhinnatav

Kui on märgitud, siis hinnatakse arvuti poolt hindamismaatriksisse sisestatud vastused. Vastused, mida maatriksisse sisestatud pole, suunatakse hindajale.

Vastuse õigsuse värvi määramiseks kasutatav küsimus

Küsimus, mille pallide järgi määratakse, kas antud küsimuse vastus kuvada õige või vale vastusena.
Üldjuhul on tühi, kuna tavaliselt hindab küsimuse õigsust küsimuse enda hindamismaatriks.
Valida saab ülesande arvutatud väärtuste seast. Valik on olemas ainult ülesannetes, milles on mõni arvutatud väärtuse sisuplokk.

Ära arvesta vastust tulemustes

Tavaliste testide korral, kus arvutatakse kogupallide arv, ei liideta küsimuse eest saadud punkte sooritaja testitulemusele. Kasutatakse vastuste kogumiseks, kuid punktid määratakse arvutatud väärtuse sisuplokis.
Nende testide korral, kus kogupallide arvu ei arvestata ning selle asemel kuvatakse tulemus üksikute näitajate kaupa, ei kuvata küsimust tulemuse vaates.

Lubatud tühi vastus

Kui on märgitud, siis saab hindamismaatriksisse lisada tühja vastusega rea ning lahendaja poolt tühjaks jäetud vastuse lahtrit ei märgita vastamata jäetud vastuseks.

Mitme komakohani on lubatud ümardada

Mitme kohani peale koma vastus hindamismaatriksiga võrdlemisel ümardatakse, vahemikus 0-12, vaikimisi 0.
Kui sooritaja antud vastuses on komakohti sama palju või sellest vähem, siis ümardatakse mõlemad võrreldavad arvud selle arvuni.
Kui sooritaja antud vastuses on komakohti sellest rohkem, siis ümardatakse hindamismaatriksis olev vastus sooritaja täpsusega, aga mitte täpsemalt kui hindamismaatriksi väärtuses kasutatud ümardus.
Suurim ümardamise täpsus on 12 komakohta.
Näiteks kui hindamismaatriksis on õige vastusena 3,14159 ning sooritaja vastab 3,14, aga lubatud on 3 komakohta, siis võrreldakse 3,142 vs 3,140 ning vastus on vale; kui lubatud oleks 1 komakoht, siis võrreldaks 3,14 vs 3,14 ning vastus oleks õige.
Hindamismaatriksis võib olla mõistlik esitada õige vastus suurema täpsusega kui lubatud ümardamise komakohtade arv. Näiteks kui eelnevas näiteks sooritaja vastaks 3,14159111, siis toimuks võrdlus hindamismaatriksis oleval real kasutatud täpsusega ehk võrreldaks 3,14159 vs 3,14159 ning vastus loetaks õigeks. Kui hindamismaatriksis oleks väärtus 3,14159265, siis loetaks antud vastus valeks.
Esineb ainult, kui väärtus on reaalarv.

Kasuta vastuseid testi edasistes ülesannetes algseisuna

Ülesande vastus võetakse testi hilisemas ülesandes algandmeteks ning tulemust võrreldakse hilisemas ülesandes oleva vastusega. Eeldab, et testis on hiljem ülesanne, mille maatriksis on märgitud, et testi varasemate ülesannete vastuseid kasutatakse algseisuna. Küsimuse ID-d peavad kattuma.

Kasuta testi varasemate ülesannete vastuseid algseisuna

Ülesande vastus võetakse testi varasemast ülesandest, mille maatriksisse on märgitud, et selle vastuseid kasutatakse testi edasistes ülesannetes algseisuna.


Üldjuhul (kõigis ülesandetüüpides peale järjestusülesannete) on hindamismaatriks selline tabel, mille igal rida vastab ühele võimalikule vastusele ning näitab, mitu hindepalli selle vastuse eest lahendajale arvestatakse.
Hindamismaatriksi rida koosneb vastusest ning vastuse hinnangust.

Väli

Selgitus

Vastus

Küsimuse võimalik vastus. Sõltuvalt küsimuse tüübist võib see hindamismaatriksis esineda erineval kujul, tekstina, valemina või valikvastuse koodina (kui kasutaja valib vastuse etteantud hulgast).
Sisuplokkides, mille ülesandetüüp nõuab lahendajalt paaride loomist (seostamist), antakse vastus paarina.
Arvude korral on võimalus väärtus kirjeldada vahemikuna.

Tingimus

Kui tingimus on kirjeldatud, siis antud hindamismaatriksi real kirjeldatud vastuse tabamust arvestatakse ainult juhul, kui tingimus on täidetud ehk tingimuse tõeväärtus on tõene. Tingimus kirjeldatakse pythoni valemina, mis võib sõltuda küsimuste vastustest. Kasutusel on sama süntaks, mis muudes EISis olevates valemites. Tingimuse väli esineb pangaga lünga ülesandetüübis.

Valem

Märge, et hindamismaatriksi real on kirjeldatud vastuse asemel valem. Lahendaja vastust võrreldakse valemiga arvutatud väärtust. Valemi märkeruut on hindamismaatriksi igal real ainult matemaatilise teksti sisestamise sisuplokis, muudes valemiga sisuplokkides on üks valemi märkeruut kogu hindamismaatriksi kohta.

Lihtsusta

Kui on märgitud, siis võrreldakse matemaatilisi avaldisi peale lihtsustamist, et ära tunda matemaatiliselt samaväärsed avaldised.
Näiteks vastused "1/2" või "2/4" või "3-5:2+(x-1)*0" on lihtsustatavad kujule „0.5". Kui hindamismaatriksis on õigeks vastuseks märgitud 0,5 ning lubatud on avaldiste lihtsustamine, siis loetaks kõik mainitud kolm vastust õigeks.
Erijuhul, kui lihtsustatakse võrrandit, loetakse samaväärseks kõik võrrandid, millel on sama lahend.
Lihtsustatakse nii lahendaja antud vastust kui ka koostaja poolt hindamismaatriksisse kantud vastust.
Süsteem ei suuda kõiki avaldisi lihtsustada. Väli esineb ainult matemaatilise teksti sisestamise küsimuses.

Võrdle ainult tekstina

Kui on märgitud, siis võrreldakse ainult LaTeX-avaldiste tekste, matemaatilist tähendust ei arvestata.
Näiteks kui murru lugeja on jäetud tühjaks, siis sellel murrul ei ole matemaatilist sisu ja matemaatilise tähenduse võrdlemisel võidakse seda murdu ignoreerida.
Näiteks kui avaldiseks on tõene võrdus, siis matemaatilist tähendust võrreldes loetakse see avaldis samaväärseks mistahes muu tõese võrdusega.
Väli esineb ainult matemaatilise teksti sisestamise küsimuses.

Punktid

Hindepunktid, mida antud vastuse eest antakse. Hindepunktid antakse reaalarvuna, võib sisaldada komakohti ning võib olla nii positiivne kui ka negatiivne, võib olla ka 0. 0 punktiga rida hindamismaatriksis võib olla vajalik siis, kui kasutatakse tabamuste loendurit ning soovitakse vastus loenduris kajastada. Negatiivseid punkte võib anda vale vastuse eest. Hindamismaatriksi real, millel on märgitud „Õige", võib pallide väli täitmata jääda (siis arvestatakse 1 pall).

Õige

Märkeruut, mille märkimine tähendab, et kui pallide väljal väärtust pole, siis saab lahendaja antud vastuse eest 1 hindepalli.

Tabamuste loendur

Tabamuste loenduri väljale saab sisestada loenduri nime (loenduri nimi võib sisaldada tähti (mitte täpitähti), numbreid ja alakriipsu ning nime esimene sümbol ei tohi olla number). Loenduriga on võimalik antud vastuseid grupeerida (ka erinevate sisuplokkide korral, loendur kehtib ülesande piires).
Kui loenduri nimi on sisestatud, siis loeb süsteem kokku kõik vastava rea tabanud vastused, ja seda saab kasutada arvutatud väärtuse sisuploki valemis.

Kui väärtuse tüüp on täis- või reaalarv, siis on tabelis lisaks vastuse veerule ka vahemiku lõpu veerg. Kui sisestatakse andmed mõlemasse veergu, siis märgitakse sellega vahemikku. Kui ei soovita märkida vahemikku, siis jäetakse vahemiku lõpu veerg tühjaks.
Reaalarvude võrdlemisel loeb süsteem arvud võrdseks, kui nende erinevus on väiksem kui 12 komakohta.
Kui hindamismaatriksi juures on märgitud „Valem", siis sisestatakse hindamismaatriksisse vastuse asemel valemi(d), vt p 4.3.
Nupp „Lisa" hindamismaatriksi all lisab hindamismaatriksisse uue rea.

  • No labels