Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avatud lünga, valikulünga ja pangaga lünkteksti lünkade dialoogiakendes on lahter „Laad", kuhu saab kirjutada soovitud positsiooni.
Olulisemad parameetrid laadi lahtris on:
left – koordinaat, kaugus vasakust äärest
top – koordinaat, kaugus ülemisest äärest
right – koordinaat, kaugus paremast äärest
bottom – koordinaat, kaugus alumisest äärest
position – positsioon, üldjuhul kasutada väärtust "absolute".
Koordinaatidega määratakse positsioneeritava elemendi kaugus mingi teise elemendi (vaikimisi kogu tekstitoimetis kirjeldatava teksti) suhtes. Koordinaadid antakse pikselite arvuna, mille järele lisatakse ühik px.
Koordinaadid mõjuvad ainult juhul, kui on märgitud ka positsioon. Lünkade puhul paneb süsteem positsiooni ise juurde, kui kasutaja seda ei tee.
Piltide ja div-konteineri puhul on laadi lahter dialoogiakna sakil „Täpsemalt". Kuid seal ei pane süsteem ise position:absolute juurde, vaid kasutaja peaks selle ise märkima.
Parameeter ja selle väärtus eraldatakse kooloniga. Mitme parameetri korral eraldatakse parameetrite ja väärtuste paarid üksteisest semikooloniga.
Näide. Lünga paigutamiseks nii, et selle vasak ülemine nurk asuks vasakust äärest 100px ja ülemisest äärest 120px kaugusel, sisestatakse laadi lahtrisse: left:100px;top:120px;position:absolute;
Kui soovitakse mitu nähtamatu taustaga pilti üksteise peale asetada, siis tuleb lisada tekstiredaktorisse mitu pilti ning määrata neile laad absoluutse positsiooniga samas kohas, näiteks position:absolute; left:0px; top:0px. Esimesele pildile pole vaja positsiooni määrata, kui see asub juba isegi õiges kohas. Kihtide üksteise peal asumist saab reguleerida laadis atribuudiga z-index, näiteks: position:absolute; left:0px; right:0px; z-index:5. Suurema z-indeksi väärtusega elemendid on pealpool.

  • No labels