Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataHarID-i põhieesmärk on luua Eesti haridus- ja teadusasutustele keskne autentimissüsteem, mis lihtsustab asutustes kasutajate haldamist ja vähendab sellele kuluvat tööaega ning loob turvalise SSO (Single Sign-On) autentimislahenduse asutuseväliste hariduse ja teaduse e-teenuste kasutamiseks. Lisaks on võimalik HarID-it kasutada asutusesiseste teenuste puhul autentimisvahendina (kohalik arvutivõrk, Wifi).

PÕHIMÄÄRUSHarID garanteeritud tööaeg on:

Kell 09.00 - 17:00

Planeeritud katkestused toimuvad üldjuhul väljaspool tööaega. Kui planeeritud katkestus toimub tööajal ja kestab kauem kui 15 minutit, teavitatakse kasutajad sellest administraatoreid (sysadmin roll) e-kirja teel vähemalt 5 tööpäeva ette. Väljaspool tööaega toimuvatest katkestustest ei ole kohustust ette teatada.

VARUKOOPIAD:
Varukoopiaid tehakse regulaarselt ning need asuvad krüpteeritult HITSA serverites.

Kasutajatugi toimub e-posti teel: harid@hitsa.ee

Teenuskaart ja teenusleppe vorm


{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":5475910}

 

  • No labels