Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

II etapp (august 2018- august 2020)

Kavandatav ÕIS2 ehk Tahvel võetakse kasutusele teise etapi lõpuks 36 haridusasutuses ning arendustööd rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest (https://www.hitsa.ee/teenused/tahvel).

KuupäevDokumendi nimetusViide
22.06.16Riigihange "Haridustasemeteülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööd II etapp"https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/724778/general-info

Õppeasutuste liitumine õppeinfosüsteemiga mai 2019- juuni 2020

perioodÕppeasutusStaatus
mai-juuni 2019Eesti MerekoolLiitunud

august 2019

Võrumaa KutsehariduskeskusLiitunud
august 2019EELK Usuteaduse InstituutLiitunud
sept-dets 2019
vabad ajad
detsember 2019Kõrgem Kunstikool PallasEsialgne kokkulepe liitumiseks
jaanuar 2020Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline SeminarEsialgne kokkulepe liitumiseks
jaanuar 2020Eesti LennuakadeemiaEsialgne kokkulepe liitumiseks
veebruar 2020Valgamaa KutseõppekeskusEsialgne kokkulepe liitumiseks
veebruar 2020Kuressaare AmetikoolEsialgne kokkulepe liitumiseks
märts-mai 2020
vabad ajad
mai 2020SisekaitseakadeemiaEsialgne kokkulepe liitumiseks
juuni 2020Eesti KunstiakadeemiaEsialgne kokkulepe liitumiseks
juuni 2020Tallinna TehnikakõrgkoolEsialgne kokkulepe liitumiseks

Arenduste etapid august 2018-detsember 2019


Versiooni uuendus oktoober 2018

Tunnijaotusplaan
Tunniplaan
Päevikud
Seaded
Teavitused


Versiooni uuendus detsember 2018
Rakenduskavad
Õppeained
Õppetöögraafik
Puudumised
Avaldused, käskkirjad, tõendid
Õppeperioodid
Toetused
VÕTA
Versiooni uuendus märts 2019
      Õpetajate koormuse haldus
      Praktika mooduli täiendused
      Andmevahetus: EKIS
      Andmevahetus: Väljund raamatupidamisele
Versiooni uuendus aprill 2019
      Õppurite mooduli täiendamine (õpilaspilet, märkused, õpitulemid)
      Andmevahetus: EHIS
Versiooni uuendus juuni 2019
    Autentimine (HarID, TARA)
   Individuaalõppe toetamine
   Andmevahetus: Rahvastikuregister
   Tugiteenused
   Küsitluste moodul
Versiooni uuendus oktoober 2019
Välisõpingute moodul
Õpilaskodu
Versiooni uuendus november 2019
Rollide ja õiguste halduse täiendamine
Päringud, statistika
Versiooni uuendus detsember 2019
   Päringud, statistika II osa
   Õpitulemuste graafiline vaade
  Andmevahetus: Kutseregister
  Õppematerjalidele lisamine keskkonda e-Koolikott. 


I etapp (august 2016- august 2018)

Dokumendi eesmärk on anda ülevaade õppeinfosüsteemi esimeses etapis loodavast funktsionaalsusest.

Koostatud dokumendid on mõeldud kasutamiseks tarkvara realiseerimise mahu ja maksumuse hindamise lähtematerjalina, mis kirjeldavad kavandatava tarkvara kasutusulatust ja võimaldavad mõista tarkvara keerukust.

Dokumendid pole detailsed ja lõplikud kasutajanõuete spetsifikatsioonid, vaid on detailse kasutajanõuete analüüsi ja tarkvara disaini sisendiks.


Kavandatav ÕIS võetakse kasutusele esimeses etapis 11 haridusasutuses (7 kutseõppeasutustes, 3 rakenduskõrgkoolides ja ühes kõrgkoolis) ning arendustööd rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Projekti taust

Uut õppeinfosüsteemi on kavandatud mitu aastat. Arendamise otsustamiseks analüüsiti täna kutsekoolides ja rakenduskõrgkoolides kasutusel olevaid õppeinfosüsteeme:

  • Rakenduskõrgkoolide ÕIS (HITSA ÕIS http://ois.ee/), kasutab 13 haridusasutust;
  • Siseveeb – Reboot OÜ arendatav kutseõppeasutustele mõeldud õppeinfosüsteem (vt http://reboot.ee/, https://www.siseveeb.ee/), kasutab 21 haridusasutust.
  • E-kool – Koolitööde AS arendatav üldhariduskoolidele mõeldud õppeinfosüsteem (https://www.ekool.eu/)
  • praktikabaasi tarkvara – Elesan OÜ (vt http://elesan.ee/et/) poolt kutseõppeasutustele pakutav praktika infosüsteem. Kasutavad Viljandi, Valgamaa ja Pärnumaa (osad osakonnad) kutsehariduskeskused.


Praegust HITSA ÕISi  ja Siseveeb.ee süsteeme on arendatud ja kasutatud juba pikka aega (ca 10 aastat), mille tulemusena on tekkinud rikkalikult funktsionaalseid võimalusi pakkuvad õppeinfosüsteemid. Lähtuvalt seadusandluse muudatustest ja haridusmaastiku muutumisest ning õppeasutuste arenevatest vajadustest on vaja tarkvara pidevalt edasi arendada.

Tänased süsteemid ei ole efektiivselt edasi arendatavad ning muudatuste läbiviimine on keerukas ja ajamahukas. Senine arendamine on olnud võimalikult operatiivne, ent tagaplaanile on jäänud muudatuste läbimõtlemine ja dokumenteerimine, nende puudulikkusest on tekkinud arvestatav jätkusuutlikkuse risk.


Lisaks edasiarenduse keerukusele tuleb arvestada asjaoluga, et Siseveeb.ee tarkvara täidab lisaks õppetegevuse administreerimisele ka intraneti, sisuhalduse, personaliarvestuse, dokumendihalduse ja varahalduse funktsioone. Haridus- ja Teadmusministeeriumi (HTM) strateegilise suuna järgi hakatakse kavandatavat ÕISi kasutama otseselt õppetegevuse administreerimiseks ja muud õppetegevust toetavad funktsioonid lahendatakse vastavate spetsiaaltarkvarade abil (näiteks õppeasutuste haldamiseks loodud EKIS).


KuupäevDokumendi nimetusViide
22.06.16Hankemenetluse sisendAlgnõuded
02.08.16Fujitsu Estonia AS näidistööTeostatava töö kirjeldus


Õppeinfosüsteemi jagunemine etappideks

Esimene etapp – realiseeritakse baasfunktsionaalsus.

Õppetöö planeerimine

Õppekavad

Moodulid, moodulite rakenduskavad, õppeained

Õpetajad

Tunniplaani baasfunktsionaalsus

Õppurite haldamine

Andmete sisestamine, staatused

Õpperühmad/-grupid

Õppetööst vabastamine

Puudumised ja nende määramine lubatuks

Andmete haldamisega seotud baastoimingud ja -dokumendid (immatrikuleerimise, eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, õppevormi ja õppekoormuse muutmine). Dokumentide menetlemine toimub EKIS-s

Õppetöö jooksev korraldamine

Moodulitesse ja õppeainetele registreerimine

Õppekava välise õppe, töökogemuse registreerimine, menetlemine - VÕTA

Õppetulemused, puudumised, eksamid, õppekava täitmine

Praktika haldus, menetlus ja lõputööd

Lõpudokumendid

Suhtlus

Teated, mis on seotud tunniplaaniga ning õppuritele dokumentide koostamisega ning õppetöö planeerimisega

Andmevahetus

EHIS (4 teenust, kutsehariduse andmed, rakenduskõrghariduse andmed, õpetajate andmed)

SAIS (vastuvõetud õppurite andmete ülekandmine)

EKIS (dokumentide koostamiseks vajalike algandmete saatmine ja valmisdokumendi lingi/ viite ÕISis kuvamine)

Moodle (õppurite edastamine, kes on õppeainega seotud ning tulemuste vastu saatmine)

KRATT (lõputööde andmete kontrollimine)

Maa-ameti aadressandmed (x-tee liides aadresside sisestamisel)

Riigitöötajate iseteenindusportaal (RTIP; õpetajate puhkused ja lähetused)

Seadistused

Eelpool nimetatud funktsionaalsusega seotud seadistused (sh ruumide sisestamise võimalus). Dokumendimallide seadistamine kasutajaliidesest jääb teise etappi

Teine etapp

Õppetöö planeerimine

Õpetajad – asendamised, arenguvestlused ja eneseanalüüs

Tunniplaani täiendused – genereerimine ja valmislahenduste integreerimine. Kaardilt tunni toimumise kohta vaatamine, virtuaaltundide planeerimise võimalus

Esimese etapi detailanalüüsi käigus selgunud lisasoovid

Õppurite haldamine

Hariduslikud erivajadused ja tugimeetmed

Õpilaspiletid, õpilaskodud – liides, teenus

Arenguvestlused

Välismaaõpingute ja välismaalastega seotud funktsionaalsus

Eksternõppurite ja külalisõppurite funktsionaalsus

Õppetöö jooksev korraldamine

Võõra kooli kuulajaskonna hulka registreerimine

Muude soorituste portfoolio (sh osalemine olümpiaadidel või kutsetegevused)

Kordussoorituste detailsem funktsionaalsus

Esimese etapi detailanalüüsi käigus selgunud lisasoovid

Õppekava täidetuse erinevad vaated (graafiline)

Praktikabaas

Praktikaga seotud ettevõtete vaadete loomine

Küsitlused

Tagasiside küsitlused

Teated

Lisanduva funktsionaalsusega seotud teated

Kasutaja poolt seadistatavad teated

Toetused, stipendiumid

Õppetoetused, koolilõuna, majutustoetus, sõidutoetus, erinevat liiki stipendiumid

Andmevahetus

Riigitöötajate portaal (lisafunktsionaalsus, SAP x-tee liides)

Rahvastikuregister

Äriregister

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)

EHIS liidese edasiarendused

EKIS liidese edasiarendused seoses lisanduvate dokumentidega

Kutseregister, kutsekoda

Riigikinnisvaraga seos ruumide osas

Seadistused

Etapi funktsionaalsusest tulenevad seadistused

Täienduskoolitus

Liidestamine olemasoleva Täienduskoolituste infosüsteemiga (TKIS) või vastava mooduli loomine ÕISi

  • No labels