Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EstCORE 2 rakendamiseks vajalikud teenused.

Õppematerjali märgendamise teenus


Õppematerjali metainfo korjamise teenus


Personaalsete õpiradade koostamise teenus


Õpikogemuse korjamise teenus


Õpianalüütika teenus