Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tere tulemast Haridus- ja Noorteameti inforuumi!

Note
titleTähelepanu!

Täna, 11.06.2021 kl 20-22.teeb Harno siinse keskkonna hooldustöid.

Sellel ajal Harno teadmusbaasi Confluence'is ja tööhaldusplaane Jiras kasutada ei saa.

Mure korral kirjuta kasutajatugi@harno.ee.


Meie eesmärk on pakkuda Eesti inimestele kvaliteetseid, tänapäevaseid ja kõigile võrdselt kättesaadavaid haridusvõimalusi. Soovime, et iga inimene saaks luua endale personaalse õpitee kogu elukaarel.

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. 

Meie kümnes suuremas struktuuriüksuses töötab üle 400 inimese. Harno peadirektor on Ulla Ilisson. 

 • Õppenõustamisteenuste osakond haldab üle-eestilist Rajaleidja võrgustikku
 • Õppekava ja õppevara osakond loob õppevara ja edendab häid õppemetoodikaid
 • Noorteosakond korraldab ja arendab Eestis noorsootööteenuseid, suunab valdkonna järjepidevat arengut, edendades kvaliteedisüsteemi, seiret ja noorsootöö mõju hindamist
 • Innovatsiooni- ja koostööosakond soodustab, arendab ja katsetab innovatsiooni haridus- ja noortevaldkonnas ning toetab õpetajate ja koolijuhtide, noorsootöötajate ja tugispetsialistide professionaalset arengut
 • Testide ja hindamise osakond korraldab eksamite, testide, uuringute koostamist ja läbiviimist Eestis ning arendab välja uusi hindamismeetodeid ja -vahendeid
 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) akrediteerib ja hindab õppeasutusi
 • Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur tegeleb noorte ja täiskasvanute õpirände,  haridus- ja noortevaldkonna arengu, rahvusvahelise koostöö ning noorte osalus- ja ühiskonda panustavate projektide  toetamisega
 • Rahvusvahelistumise osakond koordineerib haridus- ja noortevaldkonna rahvusvahelisi koostööprogramme
 • Tehnoloogia juhtimise osakond arendab ja haldab haridusvaldkonna infosüsteeme, e-teenuseid, IKT taristut, Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrku EENet ning esindab Eestit rahvusvahelistes akadeemilisi andmesidevõrke koondavates organisatsioonides

Koostöös partnerite, sihtgruppide ja klientidega Harno kogub, hoiab ning jagab töös tekkivat infovoogu siinses teadmusbaasis (aka: vikis).