Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üldandmete lipikul on mitmesugused metaandmed ülesande kohta.

Väli

Selgitus

ID

Ülesande ID. Muuta ei saa, genereeritakse süsteemi poolt automaatselt ülesande loomisel.
Kui ülesanne on imporditud välise ID-ga, siis kuvatakse sulgudes väline ID. Ka seda ei saa muuta.

Nimetus

Ülesande nimetus. Vajalik ülesannete koostajatele otsinguvormil ülesannete eristamiseks. Sisestamine on kohustuslik.

Peamine kooliaste

Kooliastmete klassifikaator

Kooliastmed

Kooliastmete klassifikaator

Põhiõppeaine/Õppeaine

Õppeainete klassifikaator. Ülesandel peab olema vähemalt üks õppeaine, kuid võib olla mitu. Põhiõppeaine sisestatakse esimesena. Igal õppeainel on oma teemad, osaoskus ja õpitulemused.

Oskus

Valitud õppeaine osaoskuste klassifikaator

Teema

Valitud õppeaine teemade ja alateemade klassifikaator

Õpitulemused

Valitud teemade õpitulemuste klassifikaator

Keeleoskuse tase

Keeleoskuse tasemete klassifikaator (sõltub õppeainest)

Ülesandekogu

Ülesandekogud, kuhu ülesanne kuulub

Mõtlemistasand

Mõtlemistasandite klassifikaator

Testi liik

Testiliikide klassifikaator

Ülesande kasutus

Ülesande kasutusviisi klassifikaator (kasutusel avalikus vaates ülesannete rühmitamisel)

Vastamise vorm

Valik: kirjalik või suuline

Hindamise meetod

Valik: objektiivne või subjektiivne
Hindamise meetodit saab muuta ainult mitte-arvutihinnatava ülesande korral. Arvutihinnatava ülesande hindamise meetod on alati objektiivne.

Arvutiga hinnatav

Jah/ei
Kasutaja ei saa seda ülesande üldandmete lehel muuta, süsteem määrab ülesande arvutihinnatavuse üksikküsimuste järgi. Ülesanne on arvutihinnatav siis, kui kõik ülesande küsimused on arvutihinnatavad.

Sobivus p-testiks

Jah/ei.

Sobivus e-testiks

Jah/ei. Avaliku vaate teste koostades saab testile lisada ainult e-testiks sobivaid ülesandeid.

Sobivus nutiseadmele

Jah/ei

Diagnoosiva testi ülesanne

Jah/ei. Kui on jah, siis ei kuvata ülesannet avalikus vaates testi koostades testile lisatavaid ülesandeid otsides, kuna diagnoosivaid teste koostatakse ainult Innove vaates.

Tagasisidega ülesanne

Jah/ei – kui on jah, siis kuvatakse ülesande koostajale tagasiside kirjeldamise sakk ning lahendajale (mitte testi kaudu lahendades) kuvatakse tulemus tagasisidena, mitte punktides.

Vahendid

Abivahendite klassifikaator.
Osa abivahenditest on olemas süsteemis (taskuarvuti, mall, joonlaud, põhiseadus, perioodilisustabel jm), nende jaoks kuvatakse lahendajale ikoon, millel klikkides abivahend kasutamiseks avaneb. Osad abivahendid on ka süsteemivälised, mille kohta siinkohal üksnes kirjeldatakse kasutamise luba.

Maksimaalselt hindepalle

Reaalarv. Ülesandele määratud maksimaalne hindepallide arv, mida selle ülesande lahendamise eest on võimalik saada.
Ülesandele määratud hindepallide väljast paremal kuvatakse arvutuslik maksimaalne hindepallide arv, mida on võimalik saavutada ülesande sisuplokkide hindamismaatriksites olevate pallide järgi hindamisel. Kui see erineb ülesandele märgitud maksimaalsest hindepallide arvust, siis korrutab süsteem automaatsel hindamisel lahendajale antud pallid koefitsiendiga, milleks on määratud maksimaalse hindepallide arvu ja arvutusliku maksimaalse hindepallide arvu suhe.
Kui ülesande maksimaalne hindepallide arv on määramata (väli on tühi), siis arvestatakse maksimaalse hindepallide arvuna arvutuslikku maksimaalset hindepallide arvu.
Muutmisrežiimis on määratud maksimaalse hindepallide arvu ja arvutusliku maksimaalse hindepallide arvu vahel nupp, millele vajutades kopeeritakse arvutuslik maksimaalne hindepallide arv ülesandele määratud maksimaalse hindepallide arvu väljale.

Ümardamine

Märkeruut. Kui on märgitud, siis ümardab süsteem ülesande hindepallide arvutamisel tulemuse täisarvuks.

Avaliku vaate testi koostaja saab pallid ise määrata

Kui on märgitud, siis on võimalik avaliku vaate testi koostajal valida maksimaalse pallide arvu. Kui see erineb ülesande maksimaalsest toorpunktide arvust, siis korrutatakse toorpunktid koefitsiendiga nii, et toorpunktide arv on võrdeline pallide arvuga.

Raskusaste

Valik: keskmine, kerge, raske

Raskus

Reaalarv vahemikust -4..4 (ei sisestata, kuid on võimalik määrata statistika põhjal)

Keskmine lahendusprotsent

Lahendatavus, reaalarv vahemikust 0..100 (keskmise saadud hindepallide arvu ja maksimaalse hindepallide arvu suhe protsentides; ei sisestata, kuid on võimalik määrata statistika põhjal)

Eristusindeks

Reaalarv vahemikust -1..1; (ei sisestata, kuid on võimalik määrata statistika põhjal)

Äraarvamisindeks

Reaalarv vahemikust 0..1 (vastuse juhusliku äraarvamise tõenäosus; ei sisestata, kuid on võimalik määrata statistika põhjal)

Märkused

Vaba tekst

Otsingu märksõnad

Vaba tekst. Märksõnu võib eraldada tühiku, koma või millegi muuga. Otsing toimub märksõnade väljale sisestatud teksti alamteksti järgi.

Autor

Autori nimi (ei määrata automaatselt koostaja nime põhjal)

Põhikeel

Keel, milles ülesande sisu luuakse

Kõnesüntees

Kui on märgitud, siis kuvatakse ülesande tekstide juures kõrvaklappide ikoon, millel klikkides loeb süsteem teksti häälega ette (toimib eesti- ja venekeelsetes ülesannetes)

Vaheta omavahel põhikeele tekstid ja tõlkekeele tekstid

Märkeruut ilmub siis, kui põhikeele valikut muudetakse nii, et uueks põhikeeleks saab mõni senine tõlkekeel. Kui märkeruutu ei märgita, siis toimub salvestamisel ainult keele valiku muutmine, senise põhikeele tekstid jäävad ka edaspidi uue põhikeele tekstideks (kasutada siis, kui keel on valesti märgitud). Kui märkeruut on märgitud, siis salvestamisel vahetatakse põhikeele ja tõlkekeele tekstid omavahel ära (kasutada siis, kui algselt on ülesanne koostatud vales keeles).

Tõlkekeeled

Keeled, millesse ülesande sisu tõlgitakse

Loe ülesande tähemärke

Kui on märgitud, siis kuvatakse ülesande sisu vormil sisuplokkide tekstide tähemärkide arv

Algne ülesanne

Selle ülesande ID ja link, mille koopiana on antud ülesanne loodud. Kuvatakse ainult siis, kui ülesanne on loodud mõne teise ülesande kopeerimise teel.

Koopiad

Antud ülesande kopeerimise teel saadud ülesannete ID-d ja lingid. Kuvatakse ainult siis, kui ülesandest on loodud koopiaid.

Uue ülesande loomisel on kohustuslik sisestada ülesande nimetus ja põhiõppeaine.
Nupud

Väli

Selgitus

Lisa õppeaine

Lisatakse uus õppeaine osaoskuse, teema ja õpitulemustega. Nupp esineb ainult muutmisrežiimis.

Muuda

Vormi avamine muutmisrežiimis. Nupp esineb ainult vaatamisrežiimis, kui kasutajal on muutmisõigus

Salvesta

Sisestatud andmete salvestamine. Nupp esineb ainult muutmisrežiimis.

Vaata

Vormi avamine vaatamisrežiimis. Nupp esineb ainult muutmisrežiimis.

Tagasi

Suundumine ülesannete otsinguvormile

Kustuta

Ülesande kustutamine. Kustutada ei saa ülesannet, mis on parajasti mõne testi koosseisus või mida on kunagi mõne testi koosseisus lahendatud.

Kopeeri

Ülesandest koopia loomine. Koopial on üldiselt samad andmed, mis algsel ülesandel, välja arvatud ülesandega seotud isikud.
Koopia nimetuseks on kopeeritava ülesande nimetus, millele on lisatud sõna „Koopia". Koopia olek on „koostamisel".

Kontrolli

Kontrollitakse ülesande sisuplokkide vastavust põhilistele nõuetele (et sisuploki tüübile vastavad andmed oleks olemas), arvutatakse üle võimalik maksimaalne punktide arv


  • No labels