Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesande sisu lipikul asub ülesande tegelik sisu, mida lahendajale kuvatakse.
Ülesande sisu koosneb sisuplokkidest. Ülesande sisu loomiseks tuleb ülesandele lisada üks või rohkem sisuplokki. Iga sisuplokk vastab ühele kindlale ülesandetüübile. Muutmisrežiimis olles kuvatakse lehe vasakus osas tabel kõigist ülesandetüüpidest ning parempoolses osas üksteise all ülesandele lisatud sisuplokid. Vaatamisrežiimis kuvatakse ainult sisuplokid.
Kui ülesandel on vähemalt üks sisuplokk, siis kuvatakse lipikute menüü all alamlipikud, kus on iga sisuploki jaoks üks lipik (tähistatud sisuploki järjekorranumbri või tähisega), et oleks mugav ühelt sisuplokilt teisele hüpata, ning veel üks alamlipik „Lahendamine" ülesande lahendamise vaate jaoks.

Mingil ülesandetüübil klikkides avaneb vastavat tüüpi sisuploki sisestamise aken, kuhu andmete sisestamise järel ja salvestamisel saabki ülesanne uue sisuploki.
Sisuplokkidele on võimalik lisada märkeid (nupp „Lisa märge"). Kasutajate lisatud märkeid saavad vaadata kõik teised kasutajad, kellel on ülesande vaatamise õigus.
Sisuplokkide alamlipikud on vaikimisi tähistatud sisuploki järjekorranumbriga, kuid selle asemel on võimalik sisuplokkidele omistada ka tähised. Kui soovitakse, et sisuplokk tähistataks järjekorranumbri asemel tähisega, siis võetakse sisuplokk koostamise vaates ette ning klikitakse jooksva sisuploki alamlipikul. Alamlipikul olev järjekorranumber või tähis asendub tähise sisestusväljaga, kuhu kasutaja saab kirjutada sisuploki tähise. Sisestusväljalt lahkudes asendub sisestusväli sisestatud tähisega. Tähise talletamiseks on vajalik vajutada sisuploki vormi nupule „Salvesta".

Kui soovitakse, et tähise asemel kuvataks jälle sisuploki järjekorranumbrit, siis tuleb tähise sisestusväli tühjaks muuta ning salvestada.
Ülesandetüüpidest ning sisuplokkidest tuleb täpsemalt juttu peatükis 3.
Sisestusväljad

Väli

Selgitus

Keele valik


Lehe paremas ülemises nurgas kuvatakse jooksvalt valitud keel, milleks vaikimisi on ülesande põhikeel. Kui ülesandele on üldandmete lehel määratud tõlkekeeli, siis on võimalik keelt valida. Peale tõlkekeele valimist on võimalik tõlkekeelseid tekste sisestada/vaadata, kuid midagi peale tekstide pole võimalik muuta.

Ülesande nimetus

Kui ülesande sisu kuvatakse põhikeeles, siis dubleerib ülesande nimetuse väli sama välja üldandmete lehel. Väli on siin sellepärast, et kui on valitud mõni tõlkekeel, siis saab sisestada ülesande tõlkekeelset nimetust.

Sisuplokid

Muutmisrežiimis olles on võimalik sisuplokkide järjekorda muuta, lohistades neid hiirega üksteise suhtes. Uue järjestuse säilimiseks tuleb pärast vajutada nupule „Salvesta".

Lahendusjuhis

Ülesande lahendusjuhis kuvatakse lahendajale. Sisuliselt võib lahendusjuhise lahtri asemel lahendusjuhise sisestamiseks kasutada ka alusteksti tüüpi sisuplokki (kuigi lahendajale näidatav tekstikujundus on siis erinev).

Sisuplokkide nupud

Väli

Selgitus

Muuda

Sisuploki avamine muutmisrežiimis. Nupp esineb ainult siis, kui kasutajal on sisuploki muutmisõigus.

Vaata

Sisuploki avamine vaatamisrežiimis.

Lisa märge

Sisuplokile uue märkuse lisamine (uue teemana). Kui sisuplokile on juba märkuseid lisatud, siis on olemasoleva märkuste teema alla märkuse lisamiseks tuleb esmalt olemasolevad märkused avada (nupp „Märked") ning avanevas dialoogiaknas olemasoleva teema juures vajutada uue märkuse lisamise nupule.

Märked

Sisuploki märkuste vaatamine. Nupp kuvatakse ainult siis, kui sisuplokil on vähemalt üks märkus. Sulgudes nupu nime järel kuvatakse olemasolevate märkuste arv.


Nupud enne lahendusjuhist

Väli

Selgitus

Lahendaja tekstitoimeti seaded

Nupule vajutamisel avaneb dialoogiaken, kus koostaja saab valida, millised nupud on lahendajal kireva teksti nupureal. Nupp esineb ainult nendes ülesannetes, mille lahendaja vaates on kireva teksti nupuriba.

Lahendaja matemaatikaredaktori seaded

Nupule vajutamisel avaneb dialoogiaken, kus koostaja saab valida, millised nupud on lahendajale matemaatikaredaktori nupureal. Nupp esineb ainult nendes ülesannetes, mille lahendaja vaates sisestatakse matemaatilist teksti.

Märkeruudud lahendusjuhise all

Väli

Selgitus

Sisuplokid rühmitatakse kaheks ekraanipooleks

Kui märkeruut on sees, kuvatakse ekraanil sisuplokid kahes kastis. Sisuploki juures on noolenupp, millega saab sisuploki ühest kastist teise tõsta. Lahendaja saab soovi korral ühes või teises ekraanipooles olevaid sisuplokke peita.

Poolikut vastust ei lubata kinnitada

Kui märkeruut on sees, peab lahendaja valima igas sisuplokis olevatele min vastuste arvule vastavale arvu vastuseid, enne min vastuste arvu valimist ei kuvata järgmisele ülesandele minemise nuppu.

Arvestada valede ja õigete vastuste arvus ka valimata vastuseid

Süsteem loeb kokku testisooritaja õigete ja valede vastuste arvu. Kui märkeruut ei ole valitud, siis on selle arvestuse aluseks lahendaja poolt antud vastused. Kui märkeruut on valitud, siis suurendatakse õigete ja valede vastuste arvu nende hindamismaatriksiridade võrra, mida tabavaid vastuseid sooritaja ei andnud, kuid mis hindamismaatriksi järgi oleks olnud vastavalt valed (0 või vähem punkte) või õiged (rohkem kui 0 punkti).

Luba sisestusväljades kasutada brauseri spellerit

Kui on märgitud, siis ei keelata ülesande lahendamisel brauseri spelleri kasutamist. Brauseri spelleri kasutamiseks on lisaks vajalik, et see oleks brauseri seadistusis lubatud.

Kui tegija ei alusta vastamist, kuvatakse dialoogiaknas küsimus

Võimaldab testi sooritamisel kuvada vastamist piisavalt kiiresti mitte alustavale lahendajale küsimus selle kohta, kas sooritaja soovib ülesannet edasi lahendada või minna edasi mõnele muule ülesandele. Märkimisel kuvatakse sisestusväljad:

  • Mitu sekundit oodata enne dialoogi avamist
  • Dialoogiakna küsimuse tekst
  • Mitme ülesande võrra edasi liikuda eitava vastuse korral


Nupud sisu lipiku nupureal

Väli

Selgitus

Muuda

Vormi avamine muutmisrežiimis. Nupp esineb ainult vaatamisrežiimis, kui kasutajal on muutmisõigus

Salvesta

Ülesande nimetuse ja sisuplokkide järjekorra salvestamine. Nupp esineb ainult muutmisrežiimis.

Vaata

Vormi avamine vaatamisrežiimis. Nupp esineb ainult muutmisrežiimis.

Ekspordi QTI

Nupule vajutades luuakse ülesandest QTI formaadis ZIP-fail. Sellest failist on võimalik ülesande andmeid hiljem importida kas EISi või mõnda teise QTI v2.1 toetavasse infosüsteemi.
Kuna QTI andmestik ei vasta päris üksüheselt EISis olevatele andmetele, siis ei ekspordita ülesande kõiki EISis olevaid andmeid ning seetõttu võivad mõned andmed (eeskätte metaandmed) eksportimise ja sellele järgneva importimise käigus kaotsi minna.

Ekspordi kujundamiseks

Nupule vajutades avaneb eraldi lehel ülesande sisu teisendatuna staatilisele HTML-kujule (näiteks avatud lünga asemel kuvatakse punktiirjoon), mida on võimalik kopeerida, et väljaspool EISi kujundada paberkujul ülesannet. Kujundatud ülesande faili võib hiljem laadida EISi ülesande juurde (vt lipik „Aspektid").
Kõik interaktsioonid (näiteks need, mis sisaldavad piltide lohistamist) ei pruugi olla p-testi korral kasutatavad. Seetõttu ei saa kõiki ülesandeid mõistlikul kujul kujundamiseks eksportida.


Lahendamise alamlipikul klikkides näidatakse ülesannet nii, nagu lahendaja seda nägema hakkab. Siin on võimalik ülesannet testida – ülesannet vaadata, sisestada vastuseid, lasta arvutada kokku hindepallid ning vaadata õiget vastust.

Nupud lahendamise alamlipikul

Väli

Selgitus

Kinnitan vastuse

Lahendamine lõpetatakse ning võimaluse korral arvutatakse hindepallid. Kasutajale kuvatakse hindepallide arvutuskäik ning antud pallide arv.

Näita õiget vastust

Kuvatakse õige vastus. Kui õigeid vastuseid on mitu, siis kuvatakse üks neist, eelistades sellist vastust, millel on märgitud „Õige" või mis annab kõige rohkem punkte. Nupp esineb peale vastuste kinnitamist, kui parajasti kuvatakse lahendaja antud vastus. Õige vastus kuvatakse eraldi aknas helerohelisel taustal.

Näita antud vastust

Kuvatakse kasutaja sisestatud vastus. Nupp esineb peale vastuste kinnitamist, kui viimati vajutati nupule „Näita õiget vastust".

  • No labels