Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui kasutajal on ülesande muutmise õigus, siis kuvatakse ülesannete otsinguvormil ülesannete loetelus ülesande rea alguses märkeruut. Kui vähemalt üks ülesanne on märkeruuduga valitud, siis on loetelu all näha nupp „Muuda hulgi", millele vajutades on võimalik korraga muuta kõigi valitud ülesannete andmeid: muuta olekut, salastada, lukust lahti võtta, muuta logitaset, muuta autorit, kooliastet, lisada ja eemaldada ülesannetega seotud isikuid. Kõiki neid tegevusi saab ühe ülesande kaupa sooritada ülesande koostamise vormil.

  • No labels