Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Valikvastuse korral antakse ette valikud. Igal valikul on ID ning nimetus (sisu).

Valiku ID on kasutusel hindamismaatriksis valikule viitamiseks.
Valiku nimetus on tekst, mida lahendaja saab valida. Vaikimisi kuvatakse valiku nimetuse väli üherealisena. Kui sisestada piisavalt pikk tavaline tekst ning salvestada, siis peale salvestamist kuvatakse väli juba mitmerealisena. Valiku nimetust võib sisestada tavalise tekstina või kireva tekstina, sõltuvalt välja "Kirev tekst" väärtusest.
Kui teha linnuke väljale "Kirev tekst" ning salvestada, siis kuvatakse valiku nimetuste väljad tekstitoimetina, kus on võimalik valida kirjastiili, -suurust jms.
Minimaalne ja maksimaalne valikute arv näitab, mitme valiku valimist lahendajalt oodatakse. Vaikimisi ei ole valikute arv piiratud. Kui maksimaalne valikute arv on 1, siis kuvatakse lahendajale valikute ees raadionupud, millest ainult üht saab valida. Kui maksimaalne valikute arv on suurem kui 1, siis kuvatakse valikute ees märkeruut ning rohkem kui etteantud arv valikud ei lasta teha.
Ülesande koostaja saab määrata, kuidas toimub p-testi korral vastuste sisestamine (juhul, kui korraldaja määrab sisestuskogumis selle ülesande sisestamise viisiks vastuste sisestamise):

  • valikväljalt – sisestajale kuvatakse valikväli, milles valitakse lahendaja antud vastus;
  • märkeruutudelt – sisestajale kuvatakse kõik võimalikud valikud koos märkeruutudega, lahendaja vastused märgitakse märkeruudu linnutamise abil.

Vaikimisi kasutatakse valikväljalt sisestamist. Kui maksimaalne valikute arv on suur, siis võib olla mugavam kasutada märkeruutudelt sisestamist.

Kui ülesande sisu lehel on linnutatud "Poolikut vastust ei lubata kinnitada", kuvatakse valikvastusega küsimuse lehel iga valiku taha lisaveerud.

  • Kohustuslikud küsimused – kirjutada küsimuse id, mis muutub kohustuslikuks, kui lahendaja teeb selle valiku. Kohustuslikuks saab muuta vabateksti küsimusi, valikvastusega küsimusi ning tekstiosa valiku küsimusi. Kohustuslike küsimuste lahtrisse on mõtet märkida ainult nende küsimuste koode, mis vaikimisi ei ole kohustuslikud.
  • Peida sisuplokid - sisuplokid, mis peidetakse, kui vastaja teeb selle valiku
  • Kuva sisuplokid – sisuplokd, mis kuvatakse, kui vastaja teeb selle valiku

Sisuplokkide peitmise ja kuvamise lahtrites märgitakse sisuplokk kujul sp-N, kus N on sisuploki tähis. Mitme sisuploki sisestamisel on eraldajaks koma.

  • No labels