Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Järjestamisülesandes sisestab ülesande koostaja valikud ning lahendaja peab need õigesse järjekorda panema.
Igal valikul on ID ning nimetus. Valikute sisestamine toimub sarnaselt valikvastusega ülesandetüübiga.
Ülesande koostaja valib raadionupuga, kas lahendajale kuvatakse valikud kõrvuti või üksteise all ning ta järjestab neid hiirega lohistades.

Valikuid ei saa lohistada valikute hulgast välja. Kui soovitakse valik lohistada kõige esimeseks, siis on soovitav valik lohistamiseks kinni võtta ülemist serva pidi; kui soovitakse valik lohistada viimaseks, siis on soovitav see kinni võtta alumist serva pidi.
Järjestamisülesande hindamismaatriksit koostades on oluline vastuste järjekord maatriksis ning maatriksi ridade juures näidatud pallide arvul on tavapärasest teistsugune tähendus. Vastused tuleb hindamismaatriksisse panna õiges järjekorras.
Iga valiku taga on märkeruut, millega koostaja saab fikseerida lahendaja jaoks esimese ja viimase valiku (st määrata, et nende valikute asukohta ei saa muuta).
Hindepallide arvutamiseks on neli erinevat algoritmi, mille seast ülesande koostaja peab valima sobiva.
Algoritm "Kogu järjekord õigesti" tähendab, et kui lahendaja on kõik valikud õigesti järjestanud, siis arvutatakse talle maatriksi ridades antud hindepallide summa. Kui lahendaja on kasvõi ühe valiku valesse kohta jätnud, siis ta palle ei saa. Näide. Kui hindamismaatriksis on õige järjekord C, A, D, B, siis vastus A, C, D, B ei anna ühtegi palli.
Algoritm "Paar õigesti kõrvuti" tähendab, et lahendaja saab hindamismaatriksi real olevad pallid, kui tema vastuses on antud real olev valik vahetult eelmisel real oleva valiku järel. Näide. Kui hindamismaatriksis on õige järjekord C, A, D, B, siis vastuses A, C, D, B on õigesti kõrvuti ainult üks paar (D, B) ning selle eest antakse hindamismaatriksi B reale vastavad pallid.
Algoritm "Paar õiges järgnevuses" tähendab, et lahendaja saab hindamismaatriksi real olevad pallid, kui tema vastuses on antud real olev valik eelmisel real olevast valikust tagapool (kuid need ei pea olema vahetult teineteise järel). Näide. Kui hindamismaatriksis on õige järjekord C, A, D, B, siis vastuses A, C, D, B on õiges järgnevuses paarid C,D ja D,B ning vastuse eest antakse hindamismaatriksi D ja B ridadele vastavad pallid.
Algoritm "Järjekorranumber" tähendab, et lahendaja saab hindamismaatriksi real näidatud pallid siis, kui vastava valiku järjekorranumber lahendaja vastuses ja hindamismaatriksis langeb kokku. Näide. Kui hindamismaatriksis on õige järjekord C, A, D, B, siis vastuses A, C, D, B on sama järjekorranumbriga kolmas ja neljas ehk D ja B ning vastuse eest antakse hindamismaatriksi D ja B ridadele vastavad pallid.
Hindamiseks võib valida ka mitu maatriksit. Selleks sisestab koostaja hindamismaatriksite arvu ja salvestab, peale salvestamist kuvatakse võimalus soovitud arv maatrikseid sisestada.
Lahendaja vastust võrreldakse kõigi maatriksitega ning punkte antakse selle maatriksi järgi, mis annab kõige rohkem punkte.

  • No labels