Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avatud vastusega küsimuse korral on võimalik küsida lahendajalt suvalise pikkusega vabas vormis vastust. Lahendajale kuvatakse mitmerealine tekstisisestusväli või mitu välja.

Eeldatav vastuse pikkus on maksimaalne tähtede arv, mida lahendajalt oodatakseEeldatav ridade arv on tekstisisestusvälja ridade arv.
Mask on vastuse muster, mis esitatakse regulaaravaldise süntaksiga. Kui lahendaja sisestatud vastus ei vasta maskile, siis kuvatakse talle veateade ning ei võimaldata vastust kinnitada. Kui kasutatakse maski, siis tuleks küsimuse väljal maski sisu inimkeeles selgitada, et lahendaja teaks, millist vastust oodatakse.
Lahendaja võib anda mitu vastust. Vastuste maksimaalne ja minimaalne arv näitab, mitu vastust lahendaja saab anda. Lahendajale kuvatakse nii palju tekstisisestusvälju, kui suur on vastuste maksimaalne arv.
Märkeruut „Kuvada sõnade arv vastuses" kuvab lahendajale vastuse kasti alla sõnade arvu.
Lahendajale saab ette anda ka lihtsamad teksti redigeerimise nupud ning märkida, kas lahendaja näeb oma vastuses sisalduvate sõnade arvu.
Kui märgitakse märkeruut "Kirev tekst", siis kuvatakse lahendajale tekstitoimeti niisuguste nuppudega, nagu on seadistatud ülesande sisu vormilt nupuga "Sooritaja tekstitoimeti seaded" avanevas dialoogiaknas. Nupurea abiinfosse lähevad murru ja ülaindeksi abitekstid parajasti siis, kui vastavad nupud on valitud.
Hindamismaatriksis antakse vastus vaba tekstina või regulaaravaldisena või valemina Kui lahendajalt oodatakse pikka vabas vormis vastust, siis üldjuhul ei ole hindamismaatriksit selles ülesandetüübis mõtet kasutada, kuna kasvõi üks täheerinevus lahendaja antud vastuses ning hindamismaatriksis olevas vastuses tähendab, et seda hindamismaatriksi rida ei arvestata.
Kui vastuse väärtuse tüüp on täisarv või reaalarv, on võimalik maatriksis märkida õige vastuse vahemik.
Koostajal on võimalus kirjutada näidisvastus, mida näeb hindaja. Ülesande juurde teha võimalus märkida, kas näidisvastust näeb peale vastuse kinnitamist ka sooritaja

  • No labels