Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Valemeid saab kasutada hindamismaatriksites ning arvutatud väärtuse arvutamisel. Hindamismaatriksis kasutatakse valemit, kui soovitakse, et süsteem arvutaks hindamismaatriksi rea väärtuse jooksvalt, kasutades teistele küsimustele antud vastuseid. Teiste küsimuste vastustele viidatakse küsimuse tähisega.
Näide. Kui ülesandes esinevad küsimused K01 ja K02, neist K01 esineb eespool (varasemas sisuplokis või sama sisuploki sees, aga eespool) ning mõlema tüübiks on määratud reaalarv, siis võib küsimuse K02 hindamismaatriksis kasutada valemit K01*5 , mis tabab neid vastuseid, mille korral K02 vastus on K01-le antud vastusest viis korda suurem.
Viidata saab kõigile samas ülesandes olevatele arvu- või tekstitüüpi või matemaatilise tekstina sisestatavate vastuste või valikute või paaridena antavate vastuste küsimustele, kuid õigete vastuste näitamine on võimalik ainult juhul, kui viidatakse ainult ülesandes eespool esinenud küsimustele. Kui eelpooltoodud näites oleks küsimuse K01 hindamismaatriksis õigeks vastuseks K02/5, siis viitaks see hilisemale küsimusele K02 ning õige vastuse näitamise nupule vajutades õiget vastust ei kuvataks.
Järgnevas tabelis on esitatud olulisemad tehted, funktsioonid ja konstandid, mida saab valemites kasutada.

Tähis

Selgitus

Näide

+

Liitmine

2+3=5

-

Lahutamine

5-2=3

*

Korrutamine

2*3=6

/

Jagamine

3/2=1
3.0/2=1.5

**

Astendamine

2**3=8

//

Jäägiga jagamine

3//2=1
3.0//2=1.0

%

Jagamise jääk

7%3=1

int

Reaalarvust täisarvu moodustamine

int(3.8)=3

float

Täisarvust reaalarvu moodustamine

float(3)=3.0

round

Ümardamine

round(3.8)=4.0

abs

Absoluutväärtus

abs(-3.8)=3.8

ceil

Ümardamine üles

ceil(3.2)=4.0

floor

Ümardamine alla

floor(3.8)=3.0

exp

Eksponent

exp(1)=2.718

log

Naturaallogaritm

log(2.718)=1.000

sqrt

Ruutjuur

sqrt(5)=2.236

pi

Konstant π

pi=3.142

e

Konstant e

e=2.718

or

Loogiline liitmine: kui vasak argument pole tühi ega 0, siis on avaldise väärtuseks vasak argument; vastasel juhul on avaldise väärtuseks parem argument

0 or 3 or 5 = 3

and

Loogiline korrutamine: kui kumbki argument pole tühi ega 0, siis on avaldise väärtuseks parem argument; vastasel juhul on avaldise väärtus tühi (None)

1 and 5 and 3 = 3

==

Võrdus

6==2*3

Valemi süntaks ja kasutatavad standardfunktsioonid põhinevad programmeerimiskeelel Python 2 ning selle moodulil math. Täielik loetelu matemaatilistest funktsioonidest vt http://docs.python.org/2/library/math.html .
NB! Täisarvude jagatis on alati täisarv. Kui soovitakse, et jagatis oleks reaalarv, siis tuleb kas jagaja või jagatav reaalarvuks teha, kasutades funktsiooni float või (konstantide korral) märkides ühele neist komakoha: 3./2==1.5
Valemites olevates murdarvudes ei või kasutada koma, vaid tuleb kasutada punkti, kuna komal on valemis eritähendus (koma kasutamine tekitab järjendi, sest koma eraldab järjendi liikmeid). Kui komakoha ees või taga on arvus ainult nullid, siis võib need ära jätta: 3. == 3.0 == .3 * 10.Valemite koostamisel peab arvestama, et nulliga jagamine ei õnnestu. Kui valem sisaldab nulliga jagamist, siis on valemiga arvutatud väärtus tühi.
Arvutatud väärtused arvutatakse peale kõigi muud tüüpi sisuplokkide tulemuste arvutamist. Arvutatud väärtuste valemites kehtivad kõik eelnevalt kirjeldatud reeglid, kuid lisaks on võimalik kasutada tabamuste loendurite koode (mille väärtuseks on vastava tabamuste loenduri väärtus) ning järgmisi funktsioone.

Tähis

Selgitus

Näide

pt

Küsimus(t)e eest antud punktide arv. Argumendiks on küsimuse kood või regulaaravaldis, mis kirjeldab küsimuste koode. Tagastab punktide arvu reaalarvuna.

pt('K01')

val

Küsimus(t)e vastused või loenduri(te) väärtused. Argumendiks on küsimuse või loenduri kood või regulaaravaldis, mis kirjeldab küsimuste või loendurite koode. Tagastab vastuste jada.

val('K01')

<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="67037ed5-2d31-4161-97a8-bc8b43fa16bf"><ac:plain-text-body><![CDATA[

indexin

Funktsioon leiab elemendile vastava järjekorranumbri jadas (nummerdamine algab 1-st) või 0. Argumendid on jada ning element. Tagastab täisarvu.

indexin([3,4,5], 4)==2

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

lenval

Funktsioon leiab jada nende elementide arvu, mis võrduvad teise parameetriga.
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="264814ba-5453-4be1-976a-33c605b8e1d4"><ac:plain-text-body><![CDATA[Kui teine parameeter puudub, siis leiab nende jada elementide arvu, mille väärtus on tõene (ei ole tühi ega 0).

lenval([5,1,0,5])==3
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="0331fe36-340a-40a0-826a-74131f1a0c7f"><ac:plain-text-body><![CDATA[lenval([5,1,0,5], 5)==2

]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>

uncover_help_cnt

Pildi avamise sisuploki korral ABI-nupu vajutamiste arv. Argumendiks on pildi avamise küsimuse kood või regulaaravaldis.

 

bvcount

Sisuploki kuvamiste arv. Parameetriks on sisuploki tähis või regulaaravaldis. Sisuplokk peab olema alusteksti tüüpi ning selles peab olema tehtud märge "Salvesta sisuploki kuvamised ja peitmised".

 

bvtime

Sisuploki kuvamise koguaeg sekundites. Parameetriks on sisuploki tähis või regulaaravaldis. Sisuplokk peab olema alusteksti tüüpi ning selles peab olema tehtud märge "Salvesta sisuploki kuvamised ja peitmised".

 


Matemaatilise teksti sisestamise sisuploki küsimuse vastus on matemaatiline avaldis või võrrand, mille käsitlemiseks on eraldi funktsioonid.

Tähis

Selgitus

Näide

subs

Matemaatilises avaldises asendatakse muutujad argumendiks olevate väärtustega ning arvutatakse avaldise väärtus.
Näites on kasutatud matemaatilise avaldise sisestamise küsimust koodiga K05. Lahendaja sisestatud avaldises asendatakse a=1/3 ja b=-6 ning arvutatakse avaldise väärtus. Kui lahendaja sisestas K05 vastuseks "3a-b" ning valemiga küsimuse vastuseks "7", siis valemiga maatriksirida saab tabamuse.

K05.subs({'a':1./3,'b':-6})

  • No labels