Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Selles variandis kasutame avatud vastusega lünga ülesandetüüpi, kus koostame lahendajale lihtsa arvutusülesande. Iga õige vastus igas lahtris annab lahendajale punkti, kuid antud ülesandes soovime lahendajale anda lõppvastuse eest punkti ka siis, kui ta eelnevatesse lahtritesse oli kirjutanud vale(d) vastuse(d), ent arvutustehe oli õige.
Pilt 3.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Vormistame lihtsa, pildil 3.1 oleva valemi. Murrujoone peale ja alla teeme lahtrid, mille mõlema Väärtuse tüüp on Reaalarv. Kuigi mõlemas lahtris eeldame täisarvulist vastust, siis kasutame reaalarvu juhuks, kui lahendaja soovib sinna mõne teise vastuse kirjutada, mis võib olla reaalarv. Määrame mõlemasse lahtrisse õiged vastused (nt 48 joone peal olevasse kasti ja 32 alumisse) ja Eeldatava vastuse pikkuse (näiteks 2).
Pilt 3.2 – koostaja vaade lõpptulemusest

Vastuse lahtri loomisel toimime täpselt sama moodi, kuid erinevalt eelmistest me märgime siin linnukese Valemi kastikesse, mis annab võimaluse vastuse lahtris kasutada arvutamiseks eelneva kahe välja väärtuseid (pildil L ja M tähisega kast). Ülesande korrektsel lahendamisel on lõppvastuseks 1,5 mis märgitakse vastuseks ning pannakse linnuke Õige lahtrisse, et seda hiljem lahendajale õige vastusena kuvada.
Selleks, et lugeda ka õigeks mõni muu vastus (juhul kui lahendaja märkis vähemalt ühte eelnevatesse kastikestesse vale vastuse, ent tehe oli õige), vaatame mis on nende lahtrite Küsimuse ID-d (koostaja vaates tähised lahtri sees) ja kasutame neid väärtuseid vastuse lahtri sees valemi koostamisel. Antud näite puhul kirjutamegi vastuseks: L/M ehk kasti L väärtus jagatuna kasti M väärtusega. Kui lahendaja kirjutab valed vastused lünkadesse L ja M, siis ta kaotab punkte nende lünkade eest ehk saab 0p, kuid kui ta valede vastustega teeb õige tehte, mille tulemuse kirjutab lünka N, siis süsteem suudab seda arvesse võtta ja lahendaja saab vähemalt punkte viimase tehte eest.
Pilt 3.3 – lõppvastuse hindamismaatriksi õiged vastused

  • No labels