Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Eeldatav vastuse pikkus
Selle välja väärtus on maksimaalne tähtede arv, mis korraga lüngas näha on ja ühtlasi määrab see ära ka lünga laiuse (kasutada numbrilist väärtust). Näiteks kui soovitakse lahtrit kuhu mahub 10 tähemärgiline vastus, siis võib sinna märkidagi 10, kuid soovitatav oleks teha lahter väikese varuga, näiteks kirjutades sinna 12. Kui ülesandes on väljad üksteise all, siis on kujunduslikult soovitatav kasutada neil sama laiust.
Mask
Siia välja on võimalik regulaaravaldisi (loe nende kohta LISA 2-st) kasutades kirjutada vastuse muster, mida lahendajalt oodatakse. Kui lahendaja poolt kirjutatud vastus ei vasta sellele mustrile, siis kuvatakse talle koheselt lahtri juures punase kirjaga teade: "Lubamatu väärtus". Näiteks kui soovitakse, et lahendaja vastuses oleks kusagil @-märk, siis kirjutades mask välja: ".@." toimubki automaatne kontroll (kirjutada tuleb jutumärkide sees olev kood). Näiteks kui soovitakse, et vastus algaks numbriga kirjutada: "\d.", kui et vastus lõppeks numbriga kirjutada: ".\d" või kui vastus algaks suure C tähega kirjutada: "C.*", jne.
Vihje
Siin lahtris kirjas olevat teksti näidatakse lahendajale selle sama lahtri sees enne, kui ta sinna klõpsab ja oma vastust kirjutama hakkab. See võib olla nii vihjeks kui ka suuniseks (nt: "kirjuta numbriline vastus").
Laad
Konkreetse lünga (kujunduslik) stiil, mida üldjuhul kasutada pole vaja.
Kirev tekst
Tehes siia linnukene on võimalik lahendajal sisestada vastust, mis võib sisaldada näiteks ala- või ülaindekseid (nt valemitel keemias), korrutus ja jagamismärke ning murde või muid erimärke ja vormindatud teksti.
Küsimuse ID
Tunnus, mille järgi kuvab süsteem vastuste statistikat. Küsimuse ID peab olema iga lahtri kohta unikaalne (A, B, C jne) ja üldjuhul süsteem määrab automaatselt unikaalse ID (probleemid võivad aga tekkida küsimuste kopeerimisel).
Väärtuse tüüp
Siin tuleb ära määrata millist tüüpi vastust oodatakse – kas tekstiline (tekst + numbrid) või ainult numbriline (täis- või reaalarv)?
* Tekstilise väärtuse puhul on võimalik kasutaja vastuses eristada suur- ja väiketähti, arvestada tühikuid ja kasutada regulaaravaldisi.
* Täisarvu puhul saab määrata konkreetse vastuse või vahemiku, lisaks saab kasutada valemit. Valemit kasutades on võimalik arvutada vastuseid, hõlmates sinna teistesse numbrilistesse väljadesse kirjutatud vastuseid (vt variant 3).
* Reaalarvu puhul on kõik sama moodi nagu täisarvulgi, ent saab eraldi määrata mitme komakohani on lubatud ümardada. Kui vastuseks on mõni hästi pikk kümnendmurd, näiteks 6,739767574196 siis ei oodata lahendajalt terve selle arvu kirjutamist, vaid saab kasutada hindamismaatriksis olevat välja
Mitme komakohani on lubatud ümarardada
Seda välja kasutades on võimalik lugeda õigeks ka lühemaid, ümardatud vastuseid. Seega, kui õige vastus on näiteks 5,7848 ja on märgitud, et on lubatud ümardada 1-komakohani, siis loetakse õigeks nii täisvastus 5,7848, kui ka selle ümardatud vastused kuni 1-komakohani (st õigeks loetakse vastused 5,785, 5,78 ja 5,8). Vahemiku puhul on lubatud vastata ka ümardatud vahemikus, nt kui vahemiku algus on 6,23 ja võib ümardada ühe komakohani, siis on õige vastus ka 6,2 jne.
Küsimuse miinimumpunktid
Punktide arv, mis antakse igaljuhul, isegi siis kui kõik tehtud valikud olid valed.
Küsimuse maksimumpunktid
Üldjuhul jätta märkimata, sest maksimumpunktid arvutatakse automaatselt kokku lisatud vastuste järgi (vaata: variant 4). Maksimumpunktid on piir, millest rohkem lahendaja punkte saada ei saa. Näiteks kui küsimuses on 4 õiget vastust, kus iga õige annab 1 punkti, siis lahendaja peaks kokku saama 4p, kuid kui maksimumpunktideks on määratud 2, siis ta sellest rohkem ei saa (nii kahe, kolme kui ka nelja õige vastuse puhul saab ta ikkagi 2p).
Vaikimisi punktid vastuse eest, mida maatriksis pole
Siin on võimalik määrata miinuspunkte vale vastuse eest.
Eristatakse suur- ja väiketähti
Märkida linnuke kui on vaja, et eristatakse suur- ja väiketähti. Näiteks kui linnuke on märgitud ja vastuse lahtris on kirjas "Mg", siis loetakse õigeks vaid "Mg", aga mitte "mg" või "MG".
Arvestatakse tühikuid
Märkida linnuke kui on vaja eraldi arvestada vastuses tühikuid. Sellisel juhul tuleb ka arvestada, et kasutaja võib kogemata teha tühiku vastuse algusesse/lõppu või kaks tühikut järjest, mis võetakse arvesse ja mille tulemusena loetakse vastus valeks.
Lubatud tühi vastus
Märkida linnuke kui on vaja, et tühjaks jäetud lahtri eest saaks punkte anda. Sellisel juhul tuleb lisada õigete vastuste juurde ka tühi lahter ning määrata punktid.
Võrdlemine regulaaravaldisega (kogu vastus)
Tekstilise vastuse korral on võimalik kasutada regulaaravaldisi, mis võimaldab lahendaja antud vastust võrrelda teatud valemiga ja olla vastuse kontrollimisel paindlikum. Kui siia on pandud linnuke, siis võrreldakse kogu lahendaja poolt antud vastust üks ühele hindamismaatriksis oleva vastusega. Loe regulaaravaldiste kohta LISA 2-st.
Võrdlemine regulaaravaldisega (osa vastus)
Kui siia on pandud linnuke, siis vaadatakse, kas kogu lahendaja poolt antud vastuses on olemas mingi osa, mis on hindamismaatriksis vastusena märgitud. Ehk lahendaja vastus võib olla pikem tekst, kuid kui selle sees on mingi teatud osa, mis on märgitud vastusena hindamismaatriksisse, siis saab ta vastuse lugeda õigeks ja anda punkte.
Vastus
Tekstilise tüübi korral kirjutada täpne tekstiline vastus, arvu puhul kas täpne arv või vahemik. Juhul kui soovitakse õigeks lugeda mitu erinevat vastust (nt: süsihappegaas, süsinikdioksiid ja CO2), siis märkida iga õige vastus eraldi reale ja märkida selle rea Õige lahtrisse linnuke, mida soovitakse hiljem lahendajale õige vastusena näidata.
Kindlasti tuleks jälgida, et Arvutihinnatav oleks linnukesega märgitud, vastasel juhul selle küsimuse vastust automaatselt ei hinnata.

Eelnevad kommentaarid kehtivad ka avatud vastusega küsimuse puhul, ent alljärgnevalt on ära toodud mõned seal olevad lisaväljad.
Rea pikkus
Määrab ära vastuse lahtri laiuse.
Ridade arv
Määrab ära vastuse lahtri ridade arvu (ehk ka vastuselahtri kõrguse).
Vastuste arv
Määrab ära mitu vastuse lahtrit kuvatakse lahendajale. Kui soovitakse näiteks kahte vastust, siis märkidagi siia nr 2.
Minimaalne vastuste arv
Kui on seadistatud, et peab vastama vähemalt kohustusliku arvu küsimusi, siis sellel väljal määratakse, kui palju on kohustuslik vastata (enne selle arvu vastamist ei ilmu järgmisele ülesandele mineku nuppu). Tegemist on funktsionaalsusega, mida rakendatakse testides ehk üldjuhul seda lahtrit täita pole vaja. Kui ülesandes on määratud "Poolikut vastust ei lubata kinnitada (ilma testita lahendades)", siis see väli hakkab tööle ka üksiku ülesande puhul.
Reakõrgus
Lahtri sees olevate tekstiridade kõrgus.
Nupuriba lahtri sees
Kui siia panna linnukene, siis kireva teksti kasutamisel viib see nupuriba lahtri sisse. Avatud vastusega lünga puhul seda teha pole võimalik.
Kuvada sõnade arv vastustes
Selle märkimisel ilmub lahtri alla loendur, mis kuvab lahtrisse kirjutatud sõnade arvu.
Kood ülesannete ühisosas (vastuse hindamise lahtris)
Seda lahtrit e-ülesannete puhul ei kasutata.

  • No labels