Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sarnaselt esimesele variandile koostame uue küsimuse, kus viiest valikuvariandist on kaks õiged. Lisaks, seame eraldi tingimuseks, et lahendaja saab punktid vaid siis, kui mõlemad vastused on õiged.
Pilt 2.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Lisame sisuplokis kõik valikuvariandid ja määrame Maksimaalne valikute arv väärtuseks "2". Seejärel lisame vastuse hindamise alas mõlemad õiged vastused ja anname kummagi eest 0,3 punkti. Viimaks paneme sisuploki üleval Punktid ümardatakse sisuploki piires ette linnukese.
Pilt 2.2 – sisuploki väljade täitmine

See tähendab seda, et selles küsimuses saadud punktid ümardatakse esimese täisarvuni. Kui lahendaja märkis vaid ühe õige vastuse, siis ta saab 0,3p, mis ümardatakse aga esimese täisarvuni ehk nullini. Mõlema õige variandi valiku puhul saab ta 0,3 + 0,3 = 0,6p, mis ümardatakse aga 1p-ni. Seega lahendaja saabki kas 0p (1 või vähem õiget) või 1p (2 õiget vastust). Meeles peab pidama, et antud variant töötab vaid juhul, kui tegemist on 0p ja 1p saamisega, sest kui maksimaalne punktide arv on rohkem kui 1, siis see variant ei sobi.
Tekstiosa valiku videos näitasime kuidas saab hindamist konkretiseerida maatriksis oleva funktsionaalsuse abil. Siin aga näitasime veel ühte viisi, mida saab kasutada situatsioonides, kus tekstiosa valiku puhul näidatud variant ei sobi. See on üksikvastuste eest saadud punktide ümardamine sisuploki piires. Valikvastusega küsimuse puhul saab kasutada mõlemat hindamisviisi.
Pilt 2.3 – vastuste hindamine

  • No labels