Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pangaga lünga ülesandetüübis on võimalik luua tühjasid välju/lünkasid kas teksti sisse, piltide alla vms, mille sisse peab lahendaja sobiva vastuse leidma. Kõik vastused (ehk vastuste pank) on ülesande tekstiosa all, kus erinevad variandid on järjest loetletud ja millest lahendaja saab valida ühe sobiva ja seejärel peab selle õigesse lünka lohistama. Pangas olevaid variante võib kasutada kas korra (peale lohistamist kaob sealt ära) või mitu korda, kui nõnda on määratud. Tehniline töökäsk pangaga lünga ülesandetüübi puhul on: "Vali vastuste pangast lünka sobiv variant, klõpsa sellel ja lohista õigesse lünka. Vabasta hiire klahv alles siis, kui lünk on muutunud halliks."
Näitena koostame ülesande, kus on märgitud kolm aine molekuli pilti, mille alla on tehtud pangaga lüngad, kuhu lahendaja peab sobiva vastuse lohistama vastuste pangast.
Pilt 2.1 - näide tulemusest (lahendaja vaade)

Loome pangaga lünga sisuploki, täidame ära küsimuse ja tehnilise töökäsu väljad ja salvestame sisuploki. Sisuploki salvestamine alguses on vajalik selleks, et oleks võimalik pangaga lünkasid lisama hakata. Peale salvestamist ilmub tekstiredaktori tööriistaribale nupp lünkade loomiseks:

Kuid enne, kui hakkame lünkasid looma, siis tuleb kirja panna kõik valikud, mis lahendajale vastuste panka antakse. Selleks tuleb lehekülje all, valikute alas klõpsata Lisa nuppu ning lisada Nimetus lahtrisse vastus, mida hiljem lahendajale kuvatakse ning Kasutus max lahtrisse arv, kui palju seda vastust pangas on. Näiteks kui sinna kirjutada "1", siis peale vastuse lohistamist lünka kaob see pangast ära, aga kui "2", siis jääb üks vastus panka alles ja peale selle teistkordset kasutamist kaob see sealt ära.
Selles näites me soovime kasutada vastuste variantidena keemilisi valemeid, mistõttu me märgime Kireva teksti ees ära linnukese, selleks, et saaks vastustes kasutada alaindekseid. Kirev tekst annab selles ülesandetüübis võimaluse lisada vastuse variandina ka pilte.
Pilt 2.2 - näide vastuste panka lisatud variantidest

Kui variandid on lisatud, siis saab hakata lisama tekstilahtrisse lünkasid. Kõigepealt koostame lihtsa 3x2 tabeli (3 veergu, 2 rida), kuhu esimesse ritta paneme kõrvuti kolm pilti ning nende piltide alla teise ritta teeme lüngad. Tabeli loome standardsete parameetrite järgi (joone suurus: 0; lahtri vahe: 3; lahtri täidis: 10). Peale tabeli loomist märgime kõik lahtrid, võtame parema hiirega lahtril klõpsates lahtri omadused ja määrame kõikide lahtrite taustavärviks #F9F7F7 või rgb(249, 247, 247) värvikoodi ning joondame nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt keskele.
Kuna selles ülesandes soovime lisada pilte, siis salvestame praegu sisuploki ja laeme need pildid üles. Peale piltide üleslaadimist avame pangaga lünga sisuploki taas muutmiseks ja lisame need pildid tabelisse kasutades tekstiredaktori tööriistaribal nuppu.
Peale piltide lisamist saame viimaks lisada nende alla lüngad. Klõpsame hiirega tekstiredaktoris selles lahtris, kuhu soovime lahtri luua ning seejärel klõpsame tööriistaribal nupule, misjärel avaneb konkreetse lünga kohta käiv aken. Küsimuse ID peab igal lüngal olema unikaalne, mis üldjuhul süsteemi poolt automaatselt selleks ka pannakse (probleeme võib tekkida sisuploki kopeerimisel). Vajutades all Lisa nuppu saab lisada sellele lüngale õige(d) variandi(d) ja nende vastuste eest antavad punktid. Kui ühes lüngas on mitu õiget varianti, siis hiljem lahendajale kuvatakse õige vastusena seda varianti, mis on valikutes kas kõige esimesena või millele on märgitud Õige lahtris linnuke. Klõpsates Salvesta nuppu, lisatakse lünk esimesse lahtrisse ning sama moodi loome nüüd järgmised kaks lünka, mis erinevad üksteisest õige vastuse ja Küsimuse ID poolest.
Pilt 2.2 - näide ühest täidetud parameetritega pangaga lüngast

Kui kõik lüngad on lisatud, siis salvestame sisuploki, mis ongi nüüd lahendamiseks valmis.
Pilt 2.3 - näide tulemusest (koostaja vaade)


  • No labels