Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Current »

ID 4624 test keskkonnas

Avatud vastusega küsimuse/lünga ülesandeid on võimalik mitmel erineval viisil koostada. Peamised variandid on siin järgnevalt ära toodud. Tehniline töökäsk mõlema ülesandetüübi puhul on: "Klõpsa lüngal ja kirjuta sobiv vastus."

Sisukord:

  • No labels