HT-223 - Getting issue details... STATUS

Mis on süsteem?

Õppimine tähendab teadmiste, oskuste, vilumuste omandamist, et olla võimeline ja motiveeritud neid kasutama.

Õppimine on personaalne ja õppija vajab asjatundlikku juhendamist.

Mis on eesmärk?

  • Iga ühiskonna liige suudaks panustada vastavalt isiklikele eeldustele maksimaalselt.
  • Elukestev paindlik õppimine/ arenemine, et iga inimene oleks parimas võimalikus positsioonis globaalses konkurentsis.

Mis on probleem?

Õppeplaan (kooli õppekava, aine tunnikava) on suhteliselt jäigalt paika pandud. Eeldatakse, et kui õppijad läbivad kursuse ja ise panustavad maksimaalselt, siis vajalikud teadmised on võimalik omandada. Õppeprotsessi juhtimiseks kasutatakse kujundavat - ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise eesmärgiks on anda õppijale ja õpetajale tagasisidet õppimise/ arenemise hetkeseisust ja aidata planeerida järgmisi samme. Kokkuvõtva hindamise eesmärk on hinnata õppija vastavust. Hindamise peamisteks instrumentideks on ülesanded. Kvaliteetsete ülesannete (ülesanded, mis midagi ka mõõdavad) koostamine, nende lahendamine, hindamine ja tagasiside vormistamine on ajamahuks. Sellest tulenevalt toimub tagasiside andmine suhteliselt harva.

Tegelikkuses on andmeid, mis kirjeldavad õppija tegemisi õppimisel. Näiteks hinded e-koolis, e-suhtlus õpetajaga, e-õppematerjalide kasutamine, lisamaterjalide otsimine jne. Lisaks on suhteliselt lihtne hõivata täiendavaid andmeid. Näiteks e-ülesannete lahendamise aeg, järjekord, e-õppematerjali kasutamise aeg, kasutatud lingid jne. Neid andmeid kombineerides on vaja luua lahendus, mis 1) vähendaks õpetaja koormust õppematerjalide ettevalmistamisel, 2) võimaldaks hindamist teostada jooksvalt inimese minimaalse sekkumisega ja 3) välja pakkuda soovitusi õppetöö korraldamisel.

Ootused töötoale

  1. Kirjeldada andmekomplektid, mida hõivatakse õppeprotsessis täna.
  2. Täpsustada kasusaajad ja nende vajadused, sh peamised kasutusjuhud/stsenaariumid
  3. Kirjeldada muud andmeallikad, millega õppeprotsessis osalejad igapäevaselt kokku puutuvad (a'la e-postkast, sotsiaalmeedia kanalid, location tracking, online tööriistad, ...)
  4. Analüüsida seoseid nende andmekomplektide vahel.
  5. Kirjeldada nende andmetele tähendus õppeprotsessi juhtimise mõttes.
  6. Sõnastada küsimused, milledele on vaja vastuseid saada, et korraldada personaalne õpe ja selle juhtimine.
  7. Küsimustest lähtuvalt kirjeldada analüütilised jm mudelid, mida oleks vaja luua küsimustele vastuste saamiseks.
  8. Küsimustest lähtuvalt kirjeldada andmed ja nende tähendus, mida oleks vaja lisaks hõivata mudelite loomiseks.