Artiklid

https://opleht.ee/2019/06/muutunud-opikasitus-21-oppija-oma-rada-hakkame-pihta/

Sihtgruppide kirjeldused

Detailsed kirjeldused sihtgruppide eesmärkidest ja vajadustest on kirjeldatud UX analüüsi projektis: Kasutajasegmendid .

Sihtgrupp: õpetaja

2

Problem

list top 1-3 problems of your customers

 1. Õppetunni aeg (45 min) ei võimalda tegeleda personaalselt kõigi õpilastega piisaval määral.

Existing Alternatives4

Solution

Outline a possible solution

Lahendus võimaldab õpetajal mõõta ainete lõikes mil määral ja millise kiirusega on õpilane saavutanud riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused konkreetses kooliastmes ja näha tema personaalset õpirada.

Teades õpilaste personaalseid õpiradasid pakub süsteem õpetajale välja soovitused, mis aitavad tal diferentseerida oma õpperühma tööd, st suunata töötama eri valmisolekutega õpilasi neile sobiliku/vajaliku materjali/ülesannetega. Verstapostideks on riiklikus õppekavas defineeritud pädevused kooliastmete kaupa.


* Personaalne õpirada on defineeritud läbi teadmiste, oskuste ja pädevuste omandamise osalise järjestuse

3

Unique Value Proposition

Single, clear, compelling message that states why you are different and important

Õpetaja saab lihtsama vaevaga parendada õpilaste õpitulemusi.


High-Level Concept

List your X and Y analogy

Waze personaliseeritud õppe jaoks

9

Unfair Advantage

What you do that others can't buy or copy

Me teeme õpikogemuse veebis jälgitavaks ja juhitavaks ilma täiendava koormuseta osalejatele.

1

Customer Segments

List your target customers

Õpetaja/ juhendaja

Early Adopters

list the characteristics of your ideal customers

Õpetajad, kes viivad läbi iseseisvat õpet

8

Key Metrics

List the numbers that demonstrate success

 • Õpilaste paremad õpitulemused,

 • Suurem riiklikus õppekavas seatud verstapostide läbimise läbimise kiirus.

5

Channels

Your path to customer

Veeb

7

Cost Structure

List your fixed and variable costs

NA

6

Revenue Streams

List your source of revenue

NA

Sihtgrupp: õpilane

2

Problem

list top 1-3 problems of your customers

 1. Õpilase huvi ja motivatsioon ei lange alati kokku sellega kuidas / mida õpetatakse. See omakorda viib selleni, et teadmised, oskused ja pädevused omandatakse aeglaselt või ei omandata üldse.

Existing Alternatives

4

Solution

Outline a possible solution

Lahendus võimaldab õpilasel valida eri tegevuste vahel, mis aitavad saavutada riiklikus õppekavas toodud õpitulemused eri ainete lõikes.

Teades õpilase personaalset õpirada pakub süsteem välja soovitused järgmisteks tegevusteks, mille seast saab õpilane valida endale sobivaimad, et jõuda järgmise verstapostini võimalikult kiiresti, tulemuslikumalt või rohkem rahulolu pakkuvalt. Verstapostideks on riiklikus õppekavas defineeritud pädevused kooliastmete kaupa.

* Personaalne õpirada on defineeritud läbi pädevuste omandamise järjekorra

3

Unique Value Proposition

Single, clear, compelling message that states why you are different and important

Õpilasel on võimalik valida talle antud ajahetkel kõige rohkem huvi pakkuv teema / probleem, millega tegeleda.

High-Level Concept

List your X and Y analogy

Waze personaliseeritud õppe jaoks

9

Unfair Advantage

What you do that others can't buy or copy

Meie tööriist lihtsustab õpilasel valikute tegemist õppetöös

1

Customer Segments

List your target customers

Õpilane/ õppija

Early Adopters

list the characteristics of your ideal customers

Õpilased, kes osalevad iseseisvas õppes

8

Key Metrics

List the numbers that demonstrate success

 • Õpilase paremad õpitulemused;

 • Suurem riiklikus õppekavas seatud verstapostide läbimise läbimise kiirus.

5

Channels

Your path to customer

Veeb

7

Cost Structure

List your fixed and variable costs

NA

6

Revenue Streams

List your source of revenue

NA

Kasutuslood

Eeldused: Õpilane soovib, et ettenähtud õpitulemuste saavutamine oleks kaasahaarav ja põnevLapsevanem soovib oma last arendada iseseisvaks indiviidiks, kes saab elus hakkamaÕpetaja soovib tagada, et kõik õpilased klassis saavutavad ettenähtud õpitulemused.

LA-UC-1: Õpetaja, selleks, et aru saada lünkadest õpilaste teadmistes, oskustes ja pädevustes tema aines, vaatab millised riiklikus õppekavas seatud õpitulemused (AS-IS vs TO-BE analüüs) on õpilased saavutanud tema aines.

LA-UC-2: Lapsevanem, selleks et aru saada mis vallas väljaspool kooli lapse arengut toetada, selleks, et tagada tema konkurentsivõime tööjõuturul, võrdleb lapse poolt saavutanud õpitulemusi valitud ametiprofiiliga.

LA-UC-3: Õpilane, selleks, et omandada eesmärgiks seatud õpitulemused, vaatab läbi milliste (huvitavate ja kaasahaaravate) tegevuste (materjali lugemine, ülesannete lahendamine jne) on teised temaga sarnased õpilased tõhusalt vastavad eesmärgid saavutanud.

LA-UC-4: Õpetaja, selleks, et lapse õpetamist personaliseerida, vaatab õpilase profiilist tulenevaid soovitusi õppematerjali ja -tegevuse kohta.

LA-UC-5: Õpetaja, selleks, et saada paremini aru kas õpilane edeneb piisavaltvõrdleb õpilase poolt läbitud aineteülest kui ainetekeskset õpirada õpilase profiili jaoks soovitatud õpirajaga.

NB. LA-UC-3 ja LA-UC-4 said valitud IKT firmade poolt individuaalse õpiraja töötoa jaoks kui perspektiivikamad.

Esialgne lahenduse arhitektuur

Lahendus jälgib külastajate käitumist erinevates õpiveebides ja teisendab need õpikogemusteks (xAPI statements), mis talletatakse analüütilisse andmebaasi (xAPI standardile vastav LRS). Õpikogemuse andmehõive lihtsustamiseks korjatakse veebides olevat metainfot saamaks aru veebilehe külastamise eesmärgist ning kasutatakse kasutaja unikaalset identiteeti järjestamaks ja grupeerimaks õpikogemusi sessioonideks. Kasutajate rolle ja hindeid puudutavat infot (tuleb kasutades xAPI) kasutatakse mudelite loomiseks, mis 1) aitavad seostada õpikogemusi riiklikus õppekavas esitatud õpitulemustega ja 2) anda soovitusi õpiradade personaliseerimiseks selle läbimise kiiruse maksimeerimiseks. 


Sisendandmed

AndmekomplektAndmete staatus
Riiklik õppekava

Andmed vajavad struktureeritud kujule viimist. Vt sisendit siit: https://oppekava.innove.ee ja https://www.riigiteataja.ee/akt/114022018008?leiaKehtiv, https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021?leiaKehtiv


Andmerea näidis

Ainevaldkond; Aine; Osaoskus; Õpitulemus
"Keel ja kirjandus"; "Kirjandus"; "Lugemine"; "Loeb ladusalt ja ilmekalt"
"Keel ja kirjandus"; "Kirjandus"; "Lugemine"; "On lugenud läbi vähemalt kaheksa eakohast eri zhanris väärtkirjandusteost"
Õpirakenduste logid

Logi näidis

Projekti alguses hakkame logima kasutajate käitumist veebides. Kui see on realiseeritud, siis saame korjata veebide kasutamise andmeid a'la järgmises vormingus, kus "HTTP päringu allikas" viitab lehele veebis, mida õppetöös kasutatakse ja "küpsis" on kasutaja unikaalne tunnus

Struktuur: "kasutaja IP" "ajatempel" "HTTP päring" "HTTP staatuse kood" "vastuse suurus baitides" "HTTP päringu allikas" "brauseri agent" "küpsis"
153.78.107.192 [21/Nov/2017:08:45:45 +0000] "GET /pixel.png HTTP/1.1" 204 23 "https://e-koolikott.ee/opimaterjal/17-Fyysika-1-klassile" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0" a02b2dea9cf06344a25611c1d7ad72db
173.1.7.191 [21/Nov/2017:08:47:05 +0000] "GET /pixel.png HTTP/1.1" 204 23 "https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/1489" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36" a12b2dea9cf06344a25611c1d7adffff
153.78.107.192 [21/Nov/2017:09:25:01 +0000] "GET /pixel.png HTTP/1.1" 204 23 "https://e-koolikott.ee/opimaterjal/17-Fyysika-1-klassile" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0" a02b2dea9cf06344a25611c1d7ad72db
153.2.118.1 [21/Nov/2017:10:40:54 +0000] "GET /pixel.png HTTP/1.1" 204 23 "https://e-koolikott.ee/opimaterjal/17-Fyysika-1-klassile" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36" a12b2dea9cf06344a25611c1d7adffff

Esialgu saaksime jälgida järgnevate lahendust kasutamist: e-koolikott.ee, eis.ekk.edu.ee, moodle.hitsa.ee, koolielu.ee, oppevara.hitsa.ee, harid.ee (see teenus võiks sobida kasutamise jälgimise toetamiseks).

Kasutajate küpsised ja HarID identiteet

Projekti alguses on vaja luua lihtne kasutajate sessioonide andmebaas.

Näidis

Küpsis; Identiteet
a12b2dea9cf06344a25611c1d7adffff; peep.kungas@hitsa.ee
a02b2dea9cf06344a25611c1d7ad72db; peepkungas@gmail.com
EHIS - kasutajate rollid

Andmed on olemas ja tekivad projekti käigus juurde

Millises klassis ja koolis õpilane käib. Millises koolis õpetaja töötab ja milliseid aineid õpetaja annab.

EIS - ülesanded ja hinded

Andmed on olemas ja tekivad projekti käigus juurde. EISi tabelid, mis aitavad siduda kasutaja (sh testi tegija) ja õpitulemuse järgnevad: kasutaja > sooritaja > sooritus > ylesandevastus > valitudylesanne > ylesanne > ylesandeaine > ylopitulemus .

NB! Allolevad näited on kasutatavad ainult üldise ettekujutuse andmiseks. Kindlasti ei ole mõistlik, et mõni EISi-väline süsteem hakkab otse EISi andmebaasist mingeid andmeid lugema.

Kui andmeid on vaja, siis tuleb EISis teha nende väljastamiseks sobiv teenus.

Õpitulemuste funktsionaalsus arendati EISi aprillis 2018 (bugzilla arendustellimus 500). Seisuga 24.08.2019 ei ole ei test- ega live andmebaasis mitte üheski aines veel õpitulemuste klassifikaatorit sisestatud,

st õpitulemuste jaoks loodud funktsionaalsust ei ole tegelikult siiani kasutusele võetud. Allolevad andmed on välja võetud arenduskeskkonna baasist.

Kasutaja (vt tabeli public.kasutaja kirjeldust EIS'i dokumentatsioonis) kirje näidis

created: 1998-05-07 00:00:00
modified: 2019-08-24 16:38:35.868114
creator: "REIS"
modifier: "0"
id: 4829
isikukood: "31703099708"
synnikpv: 1917-03-09
eesnimi: "SUNNE"
perenimi: "AJANAHUTAJA"
nimi: "SUNNE AJANAHUTAJA"
parool: "5fe9879f64f32e8e3dabf45d3be50dbc76d8b1ec"
epost: NULL
aadress_id: NULL
postiindeks: ""
normimata: ""
telefon: ""
sugu: "M"
staatus: 1
on_ametnik: True
on_labiviija: True
koht_id: NULL
teatekanal: 2
teavita_epost: NULL
teavita_sms: NULL
sms: NULL
ametikoht_seisuga: 2019-08-24 16:38:35.813924
ametikoht_proovitud: 2019-08-24 16:38:34.973725
opilane_seisuga: NULL
session_id: "e76b23f901ec48c1b258ca50357b305f"
viimati_ekk: 2019-07-11 16:07:44.142693
tunnistus_nr: ""
tunnistus_kp: NULL
lopetanud: NULL
lopetanud_kasitsi: False
lopetanud_pohjus: NULL
lopetamisaasta: NULL
kool_koht_id: NULL
kool_nimi: ""
oppekeel: "E"
kodakond_kood: ""
lisatingimused: ""
markus: NULL
bgcolor: NULL

Sooritaja (vt tabeli public.sooritaja kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

creator: "31703099708"
modifier: "31703099708"
id: 1081948
test_id: 3022
testimiskord_id: NULL
kursus_kood: NULL
nimekiri_id: NULL
staatus: 8
reg_aeg: 2019-08-24 16:39:59.366766
regviis_kood: "1"
muutmatu: NULL
vanem_nous: NULL
esitaja_kasutaja_id: 4829
esitaja_koht_id: NULL
kasutaja_id: 4829
eesnimi: "SUNNE"
perenimi: "AJANAHUTAJA"
algus: 2019-08-24 16:39:59.493860
lang: "et"
piirkond_id: NULL
pallid: 3.0
osapallid: 3.33333333333333
tulemus_protsent: 10.0
tulemus_piisav: NULL
yhisosa_pallid: NULL
hinne: NULL
hindamine_staatus: 6
keeletase_kood: NULL
tasu: NULL
tasutud: NULL
soovib_konsultatsiooni: NULL
reg_markus: NULL
markus: NULL
on_erivajadused: NULL
kontakt_nimi: NULL
kontakt_epost: NULL
regteateaeg: NULL
meeldetuletusaeg: NULL
teavitatud_epost: NULL
teavitatud_sms: NULL
kool_koht_id: NULL
koolinimi_id: NULL
kool_aadress_kood1: NULL
kool_aadress_kood2: NULL
kool_piirkond_id: NULL
klass: NULL
paralleel: NULL
oppekeel: "E"
oppeaasta: NULL
oppevorm_kood: NULL
oppekava_kood: NULL
amet_kood: NULL
amet_muu: NULL
tvaldkond_kood: NULL
tvaldkond_muu: NULL
haridus_kood: NULL
rahvus_kood: NULL
synnikoht_kodakond_kood: NULL
ema_keel_kood: NULL
doknr: NULL
oppimisaeg: NULL
eesnimi_ru: NULL
perenimi_ru: NULL
valimis: True
vabastet_kirjalikust: NULL
tulemus_aeg: 2019-08-24 16:40:18.647544

Soorituse (vt tabeli public.sooritus kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

created: 2019-08-24 16:39:59.411982
modified: 2019-08-24 16:40:18.704540
creator: "31703099708"
modifier: "31703099708"
id: 4636788
sooritaja_id: 1081948
testiosa_id: 4202
toimumisaeg_id: NULL
tahis: NULL
tahised: NULL
kavaaeg: NULL
algus: 2019-08-24 16:39:59.514476
lopp: 2019-08-24 16:40:18.227981
seansi_algus: 2019-08-24 16:39:59.514476
lisaaeg: NULL
ajakulu: 18
peatus_algus: NULL
peatatud_aeg: NULL
markus: NULL
staatus: 8
puudumise_pohjus: NULL
hindamine_staatus: 6
teade_valjastatud: NULL
pallid: 3.33333333333333
pallid_arvuti: 3.33333333333333
pallid_kasitsi: 0.0
pallid_enne_vaiet: NULL
pallid_peale_vaiet: NULL
yhisosa_pallid: NULL
tulemus_protsent: 11.1111111111111
max_pallid: 30.0
ylesanneteta_tulemus: NULL
testikoht_id: NULL
testiruum_id: NULL
testiarvuti_id: NULL
remote_addr: "127.0.0.1"
autentimine: "p"
isikudok_nr: NULL
on_erivajadused: NULL
on_erivajadused_kinnitatud: False
on_erivajadused_vaadatud: False
on_erivajadused_tagasilykatud: False
erivajadused_teavitatud: NULL
piirkond_id: NULL
testiprotokoll_id: NULL
tutv_esit_aeg: NULL
soovib_p: NULL
soovib_skanni: NULL
valjaotsitud: NULL
skannfail_id: NULL
skannfail_teade: NULL

Ülesande vastuse (vt tabeli public.ylesandevastus kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

created: 2019-08-24 16:40:12.938152
modified: 2019-08-24 16:40:18.607706
creator: "31703099708"
modifier: "31703099708"
id: 9455
sooritus_id: 4636788
valitudylesanne_id: 6857
testiylesanne_id: 5875
loplik: True
algus: 2019-08-24 16:40:00.926422
lopp: 2019-08-24 16:40:12.975959
ajakulu: 12
staatus: 1
toorpunktid: 1.0
pallid: 2.0
pallid_arvuti: 2.0
pallid_kasitsi: 0.0
toorpunktid_enne_vaiet: NULL
pallid_enne_vaiet: NULL
yhisosa_pallid: NULL
max_pallid: 10.0
arvutuskaik: "<b>Küsimuse ID: K01 </b> (single, string, võimalik max 5 punkti)
Küsimus K01 annab 1 punkti

<b>Punktid sisuplokkide kaupa</b>
Sisuplokk 1: 1 punkti
"
muudetav: True
kehtiv: True
skann: NULL
laius_orig: NULL
korgus_orig: NULL
oigete_arv: 1
valede_arv: 0
valimata_valede_arv: 0
valimata_oigete_arv: 0
oigete_suhe: 1.0
vastuseta: False
mittekasitsi: True

Valitud ülesande (vt tabeli public.valitudylesanne kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

created: 2019-08-24 16:31:17.388311
modified: 2019-08-24 16:31:59.128833
creator: "30101010007"
modifier: "30101010007"
id: 6857
seq: 1
ylesanne_id: 9968
testiylesanne_id: 5875
koefitsient: 2.0
komplekt_id: 865
test_id: 3022
hindamiskogum_id: NULL
selgitus: NULL

Ülesande (vt tabeli public.ylesanne kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

created: 2019-08-24 16:27:55.012590
modified: 2019-08-24 16:37:31.578082
creator: "30101010007"
modifier: "30101010007"
id: 9968
cache_valid: 2019-08-24 16:37:31.574801
nimi: "Õpitulemusega ülesanne"
kood: NULL
staatus: 10
salastatud: 0
lukus: 3
logitase: 2
max_pallid: 5.0
ymardamine: False
raskus: NULL
raskus_kood: 0
eristusindeks: NULL
arvamisindeks: NULL
lahendatavus: NULL
keeletase_kood: ""
aste_kood: "I"
aste_mask: 1
vastvorm_kood: "k"
hindamine_kood: "o"
arvutihinnatav: True
adaptiivne: False
ptest: True
etest: True
nutiseade: False
pallemaara: False
kvaliteet_kood: "1"
markus: ""
marksonad: ""
autor: ""
konesyntees: False
rp_reeglid: NULL
tulemusmall_id: NULL
kuva_tulemus: True
on_tagasiside: False
on_pallid: NULL
yl_tagasiside: NULL
lang: "et"
skeeled: "et "
alus_id: NULL
paanide_arv: NULL
paan1_laius: NULL
tahemargid: 105
spellcheck: NULL
kasutusmaar: 1
lahendada_lopuni: NULL
valimata_vastused: NULL
dlgop_aeg: NULL
dlgop_tekst: NULL
dlgop_ei_edasi: NULL
evast_kasuta: False

Ülesande aine (vt tabeli public.ylesandeaine kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

created: 2019-08-24 16:27:55.275814
modified: 2019-08-24 16:27:55.275868
creator: "30101010007"
modifier: "30101010007"
id: 2743
ylesanne_id: 9968
seq: 0
aine_kood: "B"
oskus_kood: ""

Ülesande õpitulemuse (vt tabeli public.ylopitulemus kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

created: 2019-08-24 16:27:55.323805
modified: 2019-08-24 16:27:55.323859
creator: "30101010007"
modifier: "30101010007"
id: 39
opitulemus_klrida_id: 11000
ylesandeaine_id: 2743
Veebide metainfo

E-koolikott.ee õppematerjalide lehtedele lisatakse (tegemisel) JSON-LD vormingus metainfo (vt Õpiobjekti metaandmete näidis e-koolikoti veebi jaoks).

Näide

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "CreativeWork",
 "author": {
  "@type": "Person",
  "name": "Oksana Labanova"
 },
 "publisher": {
  "@type": "Organization",
  "name": "e-koolikott.ee"
 },
 "audience": {
  "@type": "Audience",
  "audienceType": "Keskkooliõpilased"
 },
 
 "dateCreated": "2018-08-22",
 "datePublished": "2018-08-27",
 "thumbnailUrl": "https://e-koolikott.ee/thumbnails/hulgasumboolika.png",
 "license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
 "typicalAgeRange": "15-18",
 "interactionCount": "878 UserPageVisits",
 "headline": "Hulgasümboolika",
 "keywords": "H5P, TLÜ, arvuhulk, digiõppevaramu, hulga element, hulkade ühend, hulkade ühisosa",
 "text": "Lai matemaatika 1. kursuse \"Avaldised ja arvuhulgad\" esimene osa. Õpitulemus: õpilane tunneb hulgasümboolikat.",
 "inLanguage": "et",
 
 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5",
   "bestRating": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "Hindaja 1"
  },
  "datePublished": "2018-08-27",
  "reviewBody": "Vastab Innove nõuetele",
  "publisher": {
   "@type": "Organization",
   "name": "HITSA"
  }
 }
}
</script>

Teistele veebidele lisatakse projekti käigus samuti täiendav metainfo, et saaks seda vajadusel veebist pärida.

Õppevara kasutajate xAPI logid

Andmeid korjatakse hetkel vara.e-koolikott.ee lahenduse kaudu, kuid projekti jaoks on vaja seal täpsustada kasutajate sessioonide UUID skeemid, et saaks kasutajate käitumise logisid kombineerida üle erinevate keskkondade. xAPI vormingus logikirje näidis:

{
 "stored": "2019-08-22T09:46:44.876Z",
 "active": true,
 "completedForwardingQueue": [],
 "failedForwardingLog": [],
 "client": "5b23b6ebf5f81404a250343f",
 "lrs_id": "5b23b6ebf5f81404a250343e",
 "completedQueues": [],
 "activities": [
  "https://vara.e-koolikott.ee/node/2140?subContentId=0d5a1ba8-511c-4518-8e09-0779f98e72f0"
 ],
 "hash": "b23970afa3a99bb3c36c7f1b05af55386d82eadd",
 "agents": [
  "https://vara.e-koolikott.ee/|fe44ac5f-d2f5-4992-9dea-6335639069e6"
 ],
 "statement": {
  "authority": {
   "mbox": "mailto:vara@e-koolikott.ee",
   "name": "Õppevara",
   "objectType": "Agent"
  },
  "stored": "2019-08-22T09:46:44.876Z",
  "context": {
   "contextActivities": {
    "parent": [
     {
      "id": "https://vara.e-koolikott.ee/node/2140?subContentId=546736b9-8dc3-438e-bdf4-d114934015e3",
      "objectType": "Activity"
     }
    ],
    "category": [
     {
      "id": "http://h5p.org/libraries/H5P.TrueFalse-1.4",
      "objectType": "Activity"
     }
    ]
   },
   "extensions": {
    "http://id.tincanapi.com/extension/ending-point": 1
   }
  },
  "actor": {
   "account": {
    "name": "fe44ac5f-d2f5-4992-9dea-6335639069e6",
    "homePage": "https://vara.e-koolikott.ee/"
   },
   "objectType": "Agent"
  },
  "timestamp": "2019-08-22T12:44:10+03:00",
  "version": "1.0.0",
  "id": "c061ddc3-d7d4-4cdb-8b01-bf835250030d",
  "verb": {
   "id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/attempted",
   "display": {
    "en-US": "attempted"
   }
  },
  "object": {
   "id": "https://vara.e-koolikott.ee/node/2140?subContentId=0d5a1ba8-511c-4518-8e09-0779f98e72f0",
   "objectType": "Activity",
   "definition": {
    "extensions": {
     "http://h5p.org/x-api/h5p-local-content-id": 8519,
     "http://h5p.org/x-api/h5p-subContentId": "0d5a1ba8-511c-4518-8e09-0779f98e72f0"
    },
    "name": {
     "en-US": "J. Clausius leiutas aatomi mõiste, seletamaks oma gaasi r..."
    }
   }
  }
 },
 "hasGeneratedId": true,
 "deadForwardingQueue": [],
 "voided": false,
 "verbs": [
  "http://adlnet.gov/expapi/verbs/attempted"
 ],
 "processingQueues": [],
 "person": null,
 "timestamp": "2019-08-22T09:44:10.000Z",
 "relatedActivities": [
  "https://vara.e-koolikott.ee/node/2140?subContentId=0d5a1ba8-511c-4518-8e09-0779f98e72f0",
  "https://vara.e-koolikott.ee/node/2140?subContentId=546736b9-8dc3-438e-bdf4-d114934015e3",
  "http://h5p.org/libraries/H5P.TrueFalse-1.4"
 ],
 "relatedAgents": [
  "https://vara.e-koolikott.ee/|fe44ac5f-d2f5-4992-9dea-6335639069e6",
  "mailto:vara@e-koolikott.ee"
 ],
 "organisation": "5af43e6df557ab4752bb437b",
 "_id": "5d5e65e05806e46952c51c0d",
 "registrations": [],
 "pendingForwardingQueue": []
}

Lingid

https://opleht.ee/2019/06/muutunud-opikasitus-21-oppija-oma-rada-hakkame-pihta

https://meieeesti.postimees.ee/6687100/igal-oppijal-oma-tee-visioon-voi-utoopia

https://opleht.ee/2019/06/kui-personaalne-saab-olla-haridus

https://www.err.ee/950810/martin-pent-tehnoloogiline-abikasi-ja-personaalharidus

https://meieeesti.postimees.ee/6698005/veel-kord-heaolu-loovast-haridusest-ja-individuaalsetest-opiteedest

https://meieeesti.postimees.ee/6537049/margit-sutrop-paindlikud-opiteed-tulevikuhariduse-suurim-muutus

https://opleht.ee/2018/11/ettepanekuid-hariduse-ja-tooelu-sidumiseks

https://meieeesti.postimees.ee/6676139/personaalne-opirada-eeldab-uut-tiigrihupet

http://blogid.sotsid.ee/elva/onneks-on-vaja-oppida/19 Comments

 1. EHIS'e andmemudel PDF'is.

  Ott Velsberg , kas see on ok andmete kirjeldusena, või peaksime välja valima väiksema hulga andmeelemente koos põhjendustega?

 2. Lisan ka EISi andmemudelite kirjeldused

 3. Ma valiksin välja väiksema hulga andmeelemente. EA dokumentatsioon võib olla toetav. Samamoodi vajadusel xtee teenuste sisendid/väljundid. Võime mõelda, kus on xtee teenus olemas, mis küsimise peale, kus andmed olemas. Ma ei saa näiteid lisada (puudub ligipääs selleks!).

 4. Ott Velsberg , täpsustasin andmekomplektide kirjeldusi. Tõin välja ka mõned näited (osad veel puudu ja ootavad inimeste naasmist puhkuselt). Pakkusin välja ka arhitektuuri visandi, kus on välja toodud milliseid andmeid ja kuidas me projekti lõppedes kavatseme kasutama hakata.

 5. Õpetaja/õpilase rollide puhul on oskusterminiteks õppe diferentseerimine või individualiseerimine (natuke eri rõhuasetusega). Genereeritud soovitused peaks aitama õpetajal diferentseerida oma õpperühma tööd, st suunata töötama eri valmisolekutega õpilasi neile sobiliku/vajaliku materjali/ülesannetega. 


  Mõtlema peab verstapostide määratlemisele. Jooksvas õpetöös tundide, nädalate, veerandite ... mõttes ei ole kooliastme õpitulemused väga informatiivsed ja õppekava uuendus tahab need teha vist sammu jagu üldsõnalisemaks. Õpitulemuste esitamise loogika ei ole ka RÕK ainekavades päris ühetaoline. Kui I kooliastmes tuleb matemaatikas selgeks saada põhitehted ja osata lahendada lihtsat tekstülesannet, siis rehkendamise alused on enne ja juba nende abil millegi lahendamine hiljem. Tulemused on osalt organiseeritavad teatud "rajana". Samas leidub ka tulemusi, mis on "kõrvuti", ei ole ühemõtteliselt järjestatavad, ning praktikas seavad õpetajad õpetöös detailsemaid eesmärke, mis nende saavutamiseni viivad (ei ole aga nimetatud õppekavas). Võimalik, et vaja on metoodikute kaastööd, et sellised "vaheeesmärgid" kirja saada.  Koostatud on rodu nn õppeprotsessi kirjeldusi eri ainetele, kus osa tööd on vast ära tehtud (kusagil Innove kodulehel olemas).

 6. Kasutuslood:

  UC-1: Õpetaja mõõdab mil määral on õpilane saavutanud aines riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused.

  UC-2: Õpetaja mõõdab millise kiirusega on õpilane saavutanud aines riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused.

  UC-3: Õpilane näeb hinnete jaotust aines ja millised pädevused on veel omandamata.

  UC-4: Õpilane näeb milliste õpieesmärkidega seotud tegevustega on teised temaga sarnased õpilased hästi hakkama saanud (kas kiiresti või heade tulemustega).

  UC-5: Õpetaja näeb millisesse õpilaste gruppi (õppimise iseärasuste poolest) iga õpilane kuulub ja millise materjali / lähenemisega selle grupi õpilased on hästi hakkama saanud. (Heiti Pakk , kas selline kasutuslugu on õpetaja jaoks aktuaalne? Miga annaks õpilaste grupeerimine nende õppimise eripärade järgi koolijuhile?) 

  UC-6: Õpilane näeb mil määral to konkreetse ameti päevused on omandanud.

 7. Heiti Pakk: õpetajale oleks kindlasti kasulik teada varasemat lugu ja sarnaste õpilaste profiili, kui ta mentorina individuaalseid soovitusi jagab. Selle info kasutamist peab muidugi koolitama ja protsessi läbi mõtlema, aga kui dashboard sedalaadi infot võimaldab, on väga hea.

 8. Heitiga igati päri - anamnees tuleb kätte saada. See on ka jutuks olnud, et vaja on sisendina teavet senise õpikeskkonna (so suuresti seniste õpitegevuste), lisaks Aaro terminites potentsiaali, selle realiseerimise, ning siis tuvastatud õpivajaduse kohta. Doktor mõtleb ka, et tegime need protseduurid ... ei andnud soovitud tulemust ... mida nüüd on mõtet/vaja teha, kuidas olukord ümber hinnata. Lihtsalt puuduse märkamine on väga oluline, aga samas üks vajalikest sisenditest järgmise sammu valikul.

 9. Kuna haridusvaldkonnas on palju eri indekseid, mille efektiivseks mõõtmiseks on vaja eraldi mudeleid, siis võiks analüütikaprojekti käigus tuvastada kuidas neid neid mudeleid kuluefektiivselt kiiresti muutuvate (inimeste käitumine) andmete pealt luua.

 10. Ott Velsberg : koondada lehe sisu kokku ühte dokumenti (kui ülejäänud näidised on lisatud), juurda lisada mis mahus ja kaua on andmeid kogutud jmt ehk sisulist anda hetke olukorras (AS IS) ülevaade.

 11. Aivar Ots :  

  Taotlus võiks olla (mine teises kommentaaris ’mikrotase’): laps õpib eesmärgipäraselt edasiõppimist ja arengut toetaval kujul

  Eesmärgipäraselt:

  1. Õppimine on orienteeritud õppele seatud eesmärkidele (nt RÕK, teatud detailsemad eesmärgid) – laste motivatsioon ei ole liiga sageli selles kohas lihtsalt nende eelteadmiste ja argiselt aktuaalsete vajaduste mõttes

  2. Õpilane teadvustab oma õpivajadust ja viisi tõhusalt õppida (ei ole sama, mis minimaalne pingutus) – üks tuumseid õppimise tahke on oskus mõelda enda õppimisest (metakognitsiooni valdkond, mis noorematel on ka arenguliselt piiratud): märgata, kuidas õpib, millised on tulemused, kuidas õppimine ja tulemused on seotud, seada eesmärki ja jälgida selle saavutamist, siduda siin ja praegu tegevused kaugema mõju/sihtidega)

  Edasiõppimist ja arengut toetaval kujul:

  Argumendid: lapsele omane viis õppida ja mõista, millal õppimise tulemused on asjakohased, ei toeta alati tulemuste saavutamist, mis teda edasi viivad. Vrd route – ja deep learning (ei ole väikeste laste küsimus üksi, üliõpilastel nt sama☺). Nt korrutustabel võib olla ajaefektiivne teatud ulatuses pähe tuupida, kasutades kordamist teatava üleõppimisega. Või kasutades toena nn rusikareegleid (5-ga korrutamisel on üheliste väärtus alati 5, kümnega aga 0). See ei ole sama, mis aru saada korrutustehte sisust ja seostest teiste aritmeetiliste tehetega või tõlgendada teatud situatsioonile lahenduse leidmist selle tehte kasutamise kaudu.

  Minimaalse pingutuse/ajakulu otsimine ei pruugi olla ka motivatsiooniliselt sisukas:

  1. Praegune lahendus (kasutusloo teemad) keskendub ehk arusaamale, et õppimine tuleks n-ö kaelast ära saada

  2. Vaja oleks, et lahendus keskenduks huvitavale, kaasahaaravale tegevusele, mis suunab õpilast enam mõtlema õpitavast, looma seoseid, katsetama kujunenud arusaama/oskuse kehtivust (see on aega nõudev, aga suurem pingutus on õpilasele subjektiivse elamusena n-ö awarding)

  Seega, mul on tunne, et sisukas „assistent“ võiks õpilast toetada sellise (pedagoogilise) dialoogilise ja uuriva interaktsiooni vormis. Masin võib „teada“ optimaalset lahendust, aga peaks käima kasutajaga läbi mingisuguse tõendite läbivaatamise, valikute ja järelduste skeemi – aitama õppida õppima, kinnistama uusi ja paremaid õpistrateegiaid.

  Koolihinne ei ole veenev tõend lapse tegelike teadmiste ja oskuste kohta. Ma arvan, et tõhusam ühik on „õpitulemus“. Hinnete kaudu opereerimine eeldab, et masin saab aru hindamise reeglistikust (millised on hinnatavad ühikud, kriteeriumid, kas õpetaja on range, tuleb vastu, soovib motiveerida, kuivõrd on hinnetes konkreetsest sooritustasemest sõltumatuid tegureid – nt inimeste vahelised suhted, sh õpilase maine, vms).

  Sinu toodud eeldused on kindlasti atraktiivsed ;)

 12. Vt ka "individuaalne õpirada", "individuaalne õpitee", "paindlik õpitee", "individuaalne õppekava", "õmblusteta haridussüsteem", "isiklik õpirada"

 13. Vt ka https://www.ixl.com/analytics/ - eriri oskuste hindamise seisukohast. 

 14. https://www.ibm.com/blogs/watson/2018/06/using-ai-to-close-learning-gap/ - IBM and Edmodo are collaborating to develop a personalized content recommendation engine.