Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, 2020

Viimati täiendatud veebruaris 2020.

Mudeli juurde kuulub seletuskiri.

Mudel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 rahvusvahelise litsentsiga.

NrPädevusvaldkonnad ja alampädevused
1.KUTSEALANE ARENG JA KAASATUS
Suhtlemine, koostöö, refleksioon ja enesetäiendamine digitehnoloogiate toel.
1.1.Suhtlus organisatsioonis
Digitehnoloogiate kasutamine organisatsioonisiseseks tõhusaks suhtluse edendamiseks õppijate, õpetajate, teiste haridusasutuste töötajate ja vajadusel vanemate vahel.
1.2.Koostöö kolleegidega
Digitehnoloogiate kasutamine kolleegidega koostöö tegemiseks, teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktikate uuendamiseks nii oma töökohal kui ka laiemalt.
1.3.Tööalane refleksioon
Digitehnoloogiate mõtestatud rakendamise reflekteerimine - kirjeldamine, analüüs, hindamine ja arutelu.
1.4.Eesmärgipärane enesetäiendus
Digitaalsete allikate, digiõppevara ja võrgustike kasutamine pidevaks kutsealaseks enesearendamiseks.
2.DIGIÕPPEVARA
Digitaalsete õppematerjalide valimine, loomine ja jagamine.
2.1.Otsimine, hindamine  ja valimine
Õppimiseks sobiva digiõppevara otsimine, hindamine ja õpetamiseks valimine arvestades konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, õppemeetodeid ning õppijate, õpetajate ja õpikeskkonna eripära.
2.2.Loomine ja kohandamine
Iseseisvalt või koostöös uue digitaalse sisu loomine ja kasutamine ning vabavaralise ja muu sarnase kasutusloaga digiõppevara muutmine ja kohandamine, kaasa arvatud korrektne viitamine ning litsentseerimine.
2.3.Haldamine, kaitsmine ja jagamine
Digiõppevara korrastamine ja õppijatele, vanematele või kolleegidele kättesaadavaks tegemine. Tundliku digitaalse sisu kaitsmine, privaatsuse põhimõtete järgimine.
3.ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE
Õpetamiseks ja õppimiseks kasutatava digitehnoloogia haldamine ja rakendamine.
3.1.Õpetamine
Digitehnoloogiate ja -õppevara kasutamine õpetamise tõhustamiseks. Uute õppemeetodite väljatöötamine ja katsetamine.
3.2.Juhendamine
Digitehnoloogiate kasutamine õppijate juhendamisel ja nõustamisel. Uute juhendamis- ja toetamisvõimaluste väljatöötamine ja katsetamine.
3.3.Koostöös õppimine
Digitehnoloogiate kasutamine õppijate koostöö edendamiseks, ülesannete lahendamisel, suhtlemisel ja ühise teadmusloome toetamisel.
3.4.Enesejuhitud õppimine
Digitehnoloogiate kasutamine ennastjuhtiva õppija toetamiseks, võimaldamaks õppijatel oma õpiprotsessi planeerimist, jälgimist ja reflekteerimist, pakkudes tõendeid edasijõudmise kohta ning aidates leida lahendusi õppimise tõhustamiseks.
4.HINDAMINE
Digitehnoloogiate kasutamine hindamise tõhustamiseks.
4.1.Hindamismeetodid
Digitehnoloogiate kasutamine õppimist toetavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks, suurendades hindamismeetodite mitmekülgsust ja sobilikkust.
4.2.Tõendusmaterjalide analüüsimine
Digitaalsete tõendusmaterjalide ja andmete kogumine, analüüsimine ning tõlgendamine õppija õpitegevuse kohta.
4.3.Tagasiside ja planeerimine
Digitehnoloogiate kasutamine õppijatele sihipärase ja õigeaegse tagasiside andmiseks. Õpetamispraktikate arendamine ning õppijate ja vanemate nõustamine toetudes digitehnoloogia abil kogutud andmete analüüsile.
5.ÕPPIJATE VÕIMESTAMINE
Digitehnoloogiate kasutamine personaliseerimiseks ja õppijate aktiivseks kaasamiseks.
5.1.Kaasav haridus
Kaasava hariduse rakendamiseks digitehnoloogiate kasutamine, tagades õppematerjalide ja -tegevuste kättesaadavus kõigile, sh erivajadustega õppijatele arvestades õppijate ootuste, võimete ja vajadustega.
5.2.Diferentseerimine ja individualiseerimine
Digitehnoloogiate kasutamine õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel arvestades õppijate individuaalseid õpivajadusi ja eesmärke.
5.3.Õppijate üldpädevuste toetamine
Digitehnoloogiate rakendamine õppijate üldpädevuste toetamiseks. Rakendades õppijate aktiivseks kaasamiseks õppeprotsessis näiteks uurimusliku, probleem- ja projektõppe põhimõtteid digitehnoloogiate abil.
6.ÕPPIJATE DIGIPÄDEVUSE ARENDAMINE
Õppijatele digitehnoloogia turvalise ja vastutustundliku kasutamise õpetamine info- ja andmekirjaoskuse arendamiseks, suhtluseks ja koostööks digikeskkonnas, digisisu loomiseks ja probleemilahenduseks.
6.1.Info- ja andmekirjaoskus
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid andmeid, infot ja digisisu otsima, sirvima, filtreerima, hindama ja haldama.
6.2.Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid suhtlema, infot, andmeid ja digisisu jagama, koostööd tegema, ühiskonnaelu tegevustes aktiivselt osalema digivahendite abil, järgides digisuhtluses viisaka käitumise norme ja häid tavasid.
6.3.Digisisu loomine
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid uut digisisu arendama ja kohandama, järgides autoriõiguse põhimõtteid ja litsentsitingimusi.
6.4.Digiturvalisus
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid digiseadmeid, digisisu, isikuandmeid ja privaatsust, tervist ja heaolu ning keskkonda kaitsma.
6.5.Probleemilahendus
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid töö- ja isiklikus elus esinevate probleemide, aga ka tehniliste probleemide lahendamisel digitehnoloogia võimalusi loovalt kasutama, samal ajal analüüsides oma digipädevusi.
  • No labels