Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, 2020

Viimati täiendatud juunis 2020.

Mudeli juurde kuulub seletuskiri.

Mudel on litsentsitud rahvusvahelise litsentsiga Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

NrPädevusvaldkonnad ja alampädevused
1.KUTSEALANE ARENG JA KAASATUS
Suhtlemine, koostöö, refleksioon ja enesetäiendamine digitehnoloogia toel.
1.1.Suhtlus organisatsioonis
Digitehnoloogiate kasutamine, et tõhustada organisatsioonisisest suhtlust õppijate, õpetajate, teiste töötajate ja vajadusel vanemate vahel.
1.2.Koostöö kolleegidega
Digitehnoloogia kasutamine kolleegidega koostöö tegemiseks, teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktika uuendamiseks nii oma töökohal kui ka laiemalt.
1.3.Tööalane refleksioon
Digitehnoloogia mõtestatud rakendamise reflekteerimine - kirjeldamine, analüüs, hindamine ja arutelu.
1.4.Eesmärgipärane enesetäiendus
Digitaalsete allikate, digiõppevara ja võrgustike kasutamine pidevaks kutsealaseks enesearendamiseks.
2.DIGIÕPPEVARA
Digitaalsete õppematerjalide valimine, loomine ja jagamine.
2.1.Otsimine, hindamine ja valimine
Õppimiseks sobiva digiõppevara otsimine, hindamine ja õpetamiseks valimine, arvestades konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, õppemeetodeid ning õppijate, õpetajate ja õpikeskkonna eripära.
2.2.Loomine ja kohandamine
Iseseisvalt või koostöös uue digisisu loomine ja kasutamine ning vabavaralise ja muu sarnase kasutusloaga digiõppevara muutmine ja kohandamine, kaasa arvatud korrektne viitamine ning litsentsimine.
2.3.Haldamine, kaitsmine ja jagamine
Digiõppevara korrastamine ning õppijatele, vanematele ja kolleegidele kättesaadavaks tegemine. Tundliku digitaalse sisu kaitsmine, privaatsuse põhimõtete järgimine.
3.ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE
Õpetamiseks ja õppimiseks kasutatava digitehnoloogia haldamine ja rakendamine.
3.1.Õpetamine
Digitehnoloogia ja -õppevara kasutamine õpetamise tõhustamiseks. Uute õppemeetodite väljatöötamine ja katsetamine.
3.2.Juhendamine
Digitehnoloogia kasutamine õppijate juhendamisel ja nõustamisel. Uute juhendamis- ja toetamisvõimaluste arendamine ja katsetamine.
3.3.Koostöös õppimine
Digitehnoloogiate kasutamine õppijate koostöö edendamiseks, ülesannete lahendamisel, suhtlemisel ja ühise teadmusloome toetamisel.
3.4.Enesejuhitud õppimine
Digitehnoloogiate kasutamine ennastjuhtiva õppija toetamiseks, et võimaldamada õppijatel oma õpiprotsessi planeerida, jälgida ja reflekteerida, pakkuda tõendeid edasijõudmise kohta ning aidata leida lahendusi õppimise tõhustamiseks.
4.HINDAMINE
Digitehnoloogia kasutamine hindamise tõhustamiseks.
4.1.Hindamismeetodid
Digitehnoloogia kasutamine õppimist toetavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks, suurendades hindamismeetodite mitmekülgsust ja sobilikkust.
4.2.Tõendusmaterjalide analüüsimine
Digitaalsete tõendusmaterjalide ja andmete kogumine, analüüsimine ning tõlgendamine õppija õpitegevuse kohta.
4.3.Tagasiside ja planeerimine
Digitehnoloogia kasutamine õppijatele sihipärase ja õigeaegse tagasiside andmiseks. Õpetamispraktikate arendamine ning õppijate ja vanemate nõustamine toetudes digitehnoloogia abil kogutud andmete analüüsile.
5.ÕPPIJATE VÕIMESTAMINE
Digitehnoloogiate kasutamine õppijate aktiivseks kaasamiseks, diferentseerimiseks ja indivualiseerimiseks ning õppijate üldpädevuste toetamiseks.
5.1.Kaasav haridus
Digitehnoloogia kasutamine kaasava hariduse rakendamiseks, tagades õppematerjalide ja -tegevuse kättesaadavuse kõigile (sh erivajadustega õppijatele), arvestades õppijate ootuste, võimete ja vajadustega.
5.2.Diferentseerimine ja individualiseerimine
Digitehnoloogia kasutamine õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel, arvestades õppijate õpivajadusi ja eesmärke.
5.3.Õppijate üldpädevuste toetamine
Digitehnoloogia rakendamine õppijate üldpädevuste toetamiseks. Õppijate aktiivseks kaasamiseks rakendatakse digitehnoloogia abil õppeprotsessis uurimusliku, probleem- ja projektõppe põhimõtteid.
6.ÕPPIJATE DIGIPÄDEVUSE ARENDAMINE
Õppijatele digitehnoloogia turvalise ja vastutustundliku kasutamise õpetamine info- ja andmekirjaoskuse arendamiseks, suhtluseks ja koostööks digikeskkonnas, digisisu loomiseks ja probleemilahenduseks.
6.1.Info- ja andmekirjaoskus
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid andmeid, infot ja digisisu otsima, sirvima, filtreerima, hindama ja haldama.
6.2.Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid suhtlema, infot, andmeid ja digisisu jagama, koostööd tegema, ühiskonnaelus aktiivselt digivahendite abil osalema, järgides digisuhtluses viisaka käitumise norme ja häid tavasid.
6.3.Digisisu loomine
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid uut digisisu arendama ja kohandama, järgides autoriõiguse põhimõtteid ja litsentsitingimusi.
6.4.Digiturvalisus
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid digiseadmeid ja digisisu ohutult ja vastutustundlikult kasutama, sh isikuandmeid, privaatsust, tervist ja heaolu kaitsma.
6.5.Probleemilahendus
Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid töö- ja isiklikus elus esinevate probleemide, aga ka tehniliste probleemide lahendamisel digitehnoloogia võimalusi loovalt kasutama, samal ajal analüüsides oma digipädevust.
  • No labels