Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 1. TEENUSE KIRJELDUS
 
Teenuse nimetus Haridustasemete ülene õppeinfosüsteem Tahvel
Teenuse lühikirjeldus (otstarve)Kutsekoolide ja kõrgkoolide õppeinfosüsteem, kus hoitakse andmeid õppekavade, rakenduskavade, õppeainete, õpilaste, õpetajate, soorituste jm kohta. Õppeinfosüsteemis kajastub kogu õppetöö läbimiseks vajalikud andmed ja funktsionaalsus.
Mittetöötamise mõju tööprotsessile (prioriteetsus/kriitilisus)

Teenus on olulise tähtsusega kõigil tööpäevadel,esinevad vead või intsidendid takistavad kutse ja kõrgkoolides õppetöö haldamist ja läbi viimist. Mitte töötamisel võib juhtuda, et õppurid ei saa lõpetada (ei saa vormistada lõpudokumente), tunniplaani näha, hindeid vaadata, akadeemilisele puhkusele minna, kooli vastu võtta.

Teenuse saaja tööprotsessi reguleerivad õigusaktid (kui on)Tahvel põhimäärus (HITSA dokument nr 1-1/35-18)
Teenuse maksumus (arvutamise skeem ja tingimused)
2. TEENUSE TINGIMUSED  
Tööaeg (süsteemide kasutamise aeg) Tööpäevadel 9:00-17:00
Hooldustööde aeg

Katkestused Live keskkonnas teostatakse eelistatavalt peale 15:00.

Katkestused test- ja arenduskeskkonnas planeeritakse tööaega. Eelistatavalt teisipäevasele ja neljapäevasele päevale alates 14.00.

Hinnang andmete turvalisusele (ISKE klass)K1T1S2
Pöördumistele reageerimis- ja lahendamisajad 

Reageerimisaeg on tavapäraselt 30 min kasutaja pöördumise töösse võtmiseks.

Lahedamine vastavalt määratud ISKE klaassile K1.

Vea registreerimine (esimene aste)  - lahendada 2 tööpäeva jooksul

Vea registreerimine (teine aste) - lahendada 7 tööpäeva jooksul

Vea registreerimine (kolmas aste) - lahendada 10 tööpäeva jooksul

Varundamine ja taastamine (lühidalt) 

Töökeskkonda varundatakse igaöiselt. Säilitab neist kõige värskema, kahe nädala vanune, 3 kuu vanune ja iga aasta jaanuari esimene varukoopia.

Kasutajaõiguste/juurdepääsu haldus
 • Konto luuakse isikule Asutuse poolt. Konto loomiseks peab isik olema Asutusega töölepingulistes või muudes võlaõiguslikes suhetes või õppima Asutuses vastavalt Asutuse õppekorraldust reguleerivatele dokumentidele.
 • Esindusõiguse vajadusega isiku puhul saab toiminguid kinnitada tema seaduslik esindaja. Esindaja sisestamise eest vastutab Asutus.
 • Õpilase kontod luuakse sisseastumise infosüsteemi või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
 • Õpetaja konto luuakse majandustarkvara SAP või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
 • Administratiivse töötaja konto luuakse Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal. Süsteemi kasutusele võtmisel sisestab esimese Asutuse administratiivse töötaja HITSA vastavalt Asutuse volitatud isiku poolt esitatud avaldusele.
 • Konto kustutamiseks peab isik esitama taotluse Asutusele, kellega tema konto on seotud. Kontot ei kustutata, kui selle avatud hoidmisel on õiguslik alus (näiteks on konto seotud andmetega, mille säilitamise tähtaeg ei ole saabunud).
 • Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Tahvlit kasutada.
TOETAVAD TEENUSED
Andmevahetusteenused

Tahvel on andmevahetuskihi X-tee kaudu seotud:

 • Sisseastumise Infosüsteemiga (SAIS)
 • Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS);
 • Kutseregistriga- teenus kutsetunnistus v2
 • Majandustarkvaraga SAP (Riigitöötajate iseteenindusportaal)
 • Rahvastikuregistriga- teenus RR434

Tahvel vahetab andmeid üle turvalise SOAP-i sünkroonsete veebiteenuste:

 • Eesti Koolide infosüsteemiga (EKIS);
 • HITSA õppeinfosüsteemiga Moodle
 • Tahvel kasutab Maa-ameti aadressandmete süsteemi inADS.

EHIS - Tahvel saadab õpilaste (sh soorituste, õppekava täidetuse) andemid üle x-tee EHIS-sse. Samuti saadab info õpetajate ja nendega seotud õppeainete/moodulite/teemade kohta.

EKIS - dokumentide/käskkirjade algatamine toimub Tahvlis ja dokumendi menetlus ning allkirjastamine EKISes. Infot vahetatakse üle JSON teenuste.

SAIS - üle x-tee info konkursite ja taotluste kohta (sh õpilaste andmed).

Maa-amet - aadressandmete vahetus.

Moodle - õppurite õpitulemuste kandmine HITSA Moodlest õppeinfosüsteemi.

Äriregister- rekvisiitide XML päring.

3. TEENUSE ASUKOHT 
Toodangu keskkond tahvel.edu.ee
Testkeskkond test.tahvel.eenet.ee
Arenduskeskkond Arendaja juures olevas arenduskeskkonnas
Dokumentatsioon projektid.hitsa.ee/display/IS2/Tahvel
4. KONTAKTID 
Teenuse saaja
 • Tallinna Kopli Ametikool
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool
 • Hiiumaa Ametikool
 • Tallinna Tööstushariduskeskus
 • Tartu Kuntsikool
 • Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Räpina Aianduskool
 • Viljandi Kutseõppekeskus
 • Eesti Merekool
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus
 • EELK Usuteaduste Instituut
Teenuse saaja esindaja(d)
 • Tallinna Kopli Ametikool- Kaspar Kaugija
 • Pärnu Saksa Tehnoloogiakool- Indrek Alekõrs
 • Hiiumaa Ametikool- Ivo Eesmaa
 • Tallinna Tööstushariduskeskus- Paul Alekand
 • Tartu Kuntsikool- Kadi Kreis
 • Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar- Einike Pilli
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool- Arnold Pastak
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus- Rein Oselin
 • Räpina Aianduskool- Kalle Toom
 • Viljandi Kutseõppekeskus- Tarmo Loodus
 • Eesti Merekool- Tarmo Sööt
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus- Tanel Linnus
 • EELK Usuteaduste Instituut- Ove Sander 
Teenuse osutajaHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 
Teenuse osutaja vastava teenuse juht
Kasutajatugi [e-posti aadress, telefon] tahvel@hitsa.ee

Kehtib alates [pp.kk.aaaa]

 • No labels