Kuupäev: 

Asukoht: Zoom

Osalejad: 


Selleks, et õppekavasid oleks lihtne kaasaegsetes haridustehnoloogilistes lahendustes kasutada, neid saaks tõenduspõhiselt arendada, kuluefektiivselt analüüsida ning, et nende uuendused ei tähendaks õppematerjalide ja haridustehnoloogia täielikku ringitegemist, selleks on mõistlik õppekavade digitaalne struktuur standardiseerida.

Täna töötatakse välja riiklike õppekavade uusi versioone. Loodav standard teeb ülemineku uutele versioonile lihtsaks - tagab haridustehnoloogilise toe, lihtsustab õppematerjali korduvkasutamist ja koolide õppekavade, ainekavade ja õpetajate tööplaanide väljatöötamist.

Mõned kasutajalood, mida loodav standard peaks toetama: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=68654431.

Eesmärgid

  • Tutvustada loodava õppekava digitaalse mudeli standardi tausta ja ootusi standardile;

  • Moodustada standardiseerimise töörühm, mis koosneks õppekavade ja nende rakendamisega kokkupuutuvatest ekspertidest;

  • Korjata kokku esmased mõtted standardi eesmärgi sõnastamiseks ja kasutajalood õppekavade kasutamise kohta.  

Märkused zuum-koosoleku vestluses:

From Margus Pedaste to Everyone:  10:34 AM
Tunnikavadega on see mure, et reaalsuse õpetaja koormusest lähtuvalt ei jõuta tunnikava kirja panna (mõeldakse enamasti vaid peas läbi).
Seega oleks vaja õpetaja digiabiline hästi tööle panna.

From Hele Liiv-Tellmann to Everyone:  10:39 AM
Õppeprotsessi kirjeldustes on püütud õpetajaid tunnikavade koostamisel toetada. Seal on esitatud ka metoodikaid, mille abil üht või teist õpitulemust saavutada. Aga mida rohkem ette kirjutada, seda väiksem on õpetaja autonoomia. Seega saame ainult soovitada (ka õppevara osas), mis võiks sobida, õpetaja valib ise.

From Margus Pedaste to Everyone:  10:41 AM
Kas linki saaks uuesti jagada, et ka hiljem liitunud saaks ligi?

From Heiti Pakk to Everyone:  10:42 AM

Peep: palun lisage siia lingile standardimise meeskonna loomiseks liikmete nimed

Heiti: palun täpsustame skoopi. Mida täpselt me teeme masinloetavaks? Läheme tagasi punkti 1 juurde

From Pille Liblik to Everyone:  10:46 AM

Tänan, Heiti! Seepärast ma pakun skoobiks ainekavade (õpitulemuste) digiteerimise.
Sest ka õppeprotsesside kirjelduseed lähtuvad ainekavadest.
Mart, aga kuidas saaks seda teha nt enesemäärtaluspädevusega, õpipädevusega?

From Margus Pedaste to Everyone:  10:49 AM
Pille, me peame hakkama neid pädevusi süsteemselt hindama ja siis arendama. Meil on ju hindamisvahendid juba olemas ja päris detailselt.

From Kersti.Kiviryyt to Everyone:  10:50 AM
Väärtuspädevused jm demokraatiakultuuri pädevused on ka deskriptoritena lahti kirjutatud (Euroopa Nõukogu projekt) https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d

From Mart Laanpere to Everyone:  10:50 AM
Minu arvates tuleks üritada kõigi üldpädevustega sama rada nagu on praegu tehtud nende üldpäevustega, kus on konkreetne teooriapõhine raamistik tasemetöö olemas.

From Margus Pedaste to Everyone:  10:52 AM
Jah, see on tänase kirja pandud õppekava mure - need kaks asja on lahus. Üldpädevused on deklareeritud, aga mitte elatud eesmärgid. Ja nendega tuleb tegeleda koos, mitte eraldi. Seega me ei vabasta ressurssi aine arvelt, vaid seome need kokku.

From Liina to Everyone:  10:52 AM
Just, Margus sõnastas kenasti ära! (Y)

From Britt Järvet to Everyone:  10:53 AM
Täpselt, olen Margusega nõus. Räägime samadest õpiväljunditest, mis täidavad ühist eesmärki. S.t üldpädevused pole eesmärk omaette, vaid need omavad osiseid teadmistest ja oskustest (väärtustest ja hoiakutest)

From Pille Liblik to Everyone:  10:53 AM
Margus, Kersti, ma tean, aga kas need kirjeldused on kohe esimeses etapis võimalik digiteerida? need peaksid käima koos aineõpetusega, et ei juhtuks seda, mida Heiti äsja kirjeldas.

From Kersti Varblane to Everyone:  10:54 AM
Nõus Margusega. Praegu koolis on õppekava õpetaja jaoks kauge ja tundmatu dokument, suur osa tegelikult ei ole sellega eriti tutvunud. 

From Mart Laanpere to Everyone:  10:54 AM
Minu ettepanek on mitte lüüa skoopi lukku, vaid hakata agiilselt kohe minema nende ainetega ja üldpädevustega, mis selleks hetkel paremini valmis on.

Peep: 

From Mart Laanpere to Everyone:  10:55 AM
Riikliku õppekava põhiprobleem on tasakaalu leidmine riikliku reguleerimise ja kooli/ õpetaja autonoomia vahel. Ma näen õpitulemuste vaataviniklist siin (vähemalt) kolme lahendust:

From Britt Järvet to Everyone:  10:56 AM
Nõus! Kui nt digipädevusmudelis on juba õpiväljundid avatud, siis peaks seda olema realistlik arvesse võtta

From Mart Laanpere to Everyone:  10:58 AM
1) RÕK määratleb õpitulemused (nii üld- kui ainepädevuste  osas) üldisel tasandil, kool/ õpetaja teeb neist detailsemad alam-õpitulemused - põhikoormus läheb õpetajale

2) RÕK määratleb olulisima osa õpitulemustest (OECD: powerful knowledge), kool/ õpetaja rikastab seda lisateemadega

3) RÕK kirjeldab ainult lõpptulemuste hindamisraamistiku (eksamid, tasemetööd, hindamismudelid), kool/ õpetaja määratleb “vahetulemused”, mille kaudu selleni jõuda

J.L.: privaatsusküsimused. õppija v tema esindaja (vanema, eestkostja) valik konkreetses haridusasutuses on näiline. + meie soov: kõik, mida õpitakse/ õpetatakse, oleks masinloetava puuna päritav. väikeste tükkidena realiseeritav

Kaja Toomla: õpitulemuste vaates õpetamine - õpitulemus peaks olema automaatselt lingitav tunniga, et tal oleks mingi perioodi lõpus võimalik koondada tulemused. õpetajad hoiavad excelis õpitulemust + konkr. lapse saavutamise tase + õppijale antud tagasiside

Tanel Keres: meil on tunnipõhine töökava olemas, meie vajame seost standardiga

From Margus Pedaste to Everyone:  11:10 AM
Lisaks õpitava kirjeldamisele on vaja mõelda, kuidas õpilasi kirjeldada (et siis veel paremini õppe personaliseerimise soovitusi teha). PS! Tegin prooviks viis kasutajalugu juurde (kaks õpetajale ja kolm õpilasele). Kas selliselt peaks asju edasi arendama? Kas see ei jää väga üldiseks?

From Mart Laanpere to Everyone:  11:11 AM
Õppija kirjeldamiseks tuleb mingil hetkel hakata kasutama masinloetavaid õppijamudeleid, mis eeldavad õppekava/ õpitulemuste masinloetavust

From Margus Pedaste to Everyone:  11:12 AM
Lisan, et minu arust on väga oluline leida viis, kuidas suunata õpilasi rohkem koostööle. Ehk siis õppe personaliseerimine peaks olema mitte individualiseerimine, vaid indiviidi omaduste arvestamine koostöise õppe toetamiseks.

From Kersti Varblane to Everyone:  11:15 AM
Väga hea mõte Kaja Toomlal, oleme seda ka oma koolis arutanud. Õppe-/ainekava peaks olema õppeinfosüsteemi integreeritud. Ehk siis Stuudiumisse, eKooli - saaks ka neid andmehulki, mis salvestuvad, kasutada. See oleks ka üks kasutajalugu - õpetaja õppeinfosüsteemis.

From Aimi Püüa to Everyone:  11:16 AM
teema on läbitud - on ka hinnang, st mis on õpitulemuse saavutamise kriteerium

From Kersti Varblane to Everyone:  11:16 AM
Neid läbitud ampse võiks hinnata protsentuaalselt, lisaks õpetaja hinnang

From Britt Järvet to Everyone:  11:27 AM
Kaasõppijatele kuvatud info ei pea otseselt olema isikustatud, vaid saadakse ülevaatlik pilt

From J.L. @ Stuudium to Everyone:  11:28 AM
Ma ei saa siiski aru, kuidas aitab õpilasel X "paremaks saada" see, kui ta teab, et keegi teine sai temast parema või halvema hinde/ tulemuse …ei anonüümselt ega nimeliselt.

From Paavo Viilup (Stuudium) to Everyone:  11:28 AM
neid õpilaselt-õpilasele mentorluse variante on mõnes koolis ka rakendatud - see toimib valdavalt nii, et õpilased, kes soovivad aidata, panevad enda nime kirja, ning siis abivajajad saavad ühendust võtta

From Peep Küngas to Everyone:  11:29 AM
Marguse mõte oli vist pigem luua võimalusi koostöö tegemiseks õpilaste vahel

From Kersti Varblane to Everyone:  11:30 AM
Mentorluse puhul on teemaks ka isikuomadused, mh üldpädevuste osa - kõik ei sobi mentoriks. Aga õpetaja kaasamise mõte on hea, tema näeb tervikut.

From Hele Liiv-Tellmann to Everyone:  11:30 AM
Õpilast ei aita see, kui ta teab teise hinnet, vaid see, kus tekkis raskusi või mis oli lihtne, et ise samas osas vajadusel abi küsida või pakkuda.

From J.L. @ Stuudium to Everyone:  11:30 AM
võib-olla tegin tõesti liiga, sorry! :) Aga laiem kontekst on ka see, et "lapsevanem tahab teada, kas tema laps sai klassi keskmisest parema või halvema hinde" on asi, mida meilt aeg-ajalt küsitakse, kuigi sellel pole mingit pedagoogilist sisu. Ja seda asja pole kindlasti vaja kuidagi n-ö julgustada

From Margus Pedaste to Everyone:  11:33 AM
See teistega võrdlemine ei ole uuringute põhjal õige. See võtab õpimotivatsiooni maha. Võrrelda tuleks iseendaga ja arvestades õppimisel tehtud pingutust.

From Kersti Varblane to Everyone:  11:35 AM
Üldhariduses gümnaasiumi osas mitmed koolid arvestavad huviharidusega

From Margus Pedaste to Everyone:  11:35 AM
Ehk siis kasu on eelkõige sisulisest tagasisidest õpitulemuste osas (mitte arvude võrdlemisest ja eriti veel kellegi teisega võrdlemisest).

From Jaak Anton to Everyone:  11:39 AM
Skoobist - mis on 2-3 põhilist eesmärki, mis annavad lisaväärtust ja kuhu nt 2 aastaga soovime reaalselt jõuda? 

From Kersti Varblane to Everyone:  11:40 AM
Lisaksin hiljem veel kasutajalugusid, pärast veebikohtumist

Peep: paar päeva on GoogleDocs dokument avatud, siis ühtlustan ning hakkan küsima täpsustusi nende kohta. Hakkame taga ajama nendes stsenaariumites täpsust ja konkreetsust

Heiti: standardimise meeskonda tulek?

Peep: Oodatud on erineva profiiliga inimesed

From Margus Pedaste to Everyone:  11:42 AM
Tahtsin veel küsida, et kas te kasutate oma töös ka indikaatorite mõistet. Me praegu ühes oma projektis püüame just neid defineerida (kirjanduse põhjal), et saada online õppes aru, mis näitab ühte või teist probleemi. Näiteks mis näitab, et õppijal on emotsionaalselt keeruline või motivatsioon madal.

From Paavo Viilup (Stuudium) to Everyone:  11:42 AM
kuhu osalemishuvi kirja saab panna?

Peep: GoogleDocs. Kujunev meeskond panustab, huvilisi hoitakse kursis.

Margus Pedaste: indikaatorid? Koostöös leedukatega näiteks otsime indikaatoreid, mille alusel "miski on hästi või halvasti". 

Peep: igati julgustan neid välja tooma


Ülesanded: