You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Tere tulemast Haridus- ja Noorteameti inforuumi

Tere tulemast

Tere tulemast Haridus- ja Noorteameti inforuumi

Meie eesmärk on pakkuda Eesti inimestele kvaliteetseid, tänapäevaseid ja kõigile võrdselt kättesaadavaid haridusvõimalusi. Soovime, et iga inimene saaks luua endale personaalse õpitee kogu elukaarel.

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. 

Meie kümnes suuremas struktuuriüksuses töötab üle 400 inimese. Harno peadirektor on Ulla Ilisson. 

 • Õppenõustamisteenuste osakond haldab üle-eestilist Rajaleidja võrgustikku
 • Õppekava ja õppevara osakond loob õppevara ja edendab häid õppemetoodikaid
 • Noortevaldkonna korraldamise osakond korraldab ja arendab Eestis noorsootööteenuseid
 • Noortevaldkonna kvaliteedi ja arenguseire osakond suunab valdkonna järjepidevat arengut, edendades kvaliteedisüsteemi, seiret ja mõju hindamist
 • Innovatsiooni- ja koostööosakond soodustab, arendab ja katsetab innovatsiooni haridus- ja noortevaldkonnas ning toetab õpetajate ja koolijuhtide, noorsootöötajate ja tugispetsialistide professionaalset arengut
 • Testide ja hindamise osakond korraldab eksamite, testide, uuringute koostamist ja läbiviimist Eestis ning arendab välja uusi hindamismeetodeid ja -vahendeid
 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) akrediteerib ja hindab õppeasutusi
 • Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur tegeleb noorte ja täiskasvanute õpirände,  haridus- ja noortevaldkonna arengu, rahvusvahelise koostöö ning noorte osalus- ja ühiskonda panustavate projektide  toetamisega
 • Rahvusvahelistumise osakond koordineerib haridus- ja noortevaldkonna rahvusvahelisi koostööprogramme
 • Tehnoloogia juhtimise osakond arendab ja haldab haridusvaldkonna infosüsteeme, e-teenuseid, IKT taristut, Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrku EENet ning esindab Eestit rahvusvahelistes akadeemilisi andmesidevõrke koondavates organisatsioonides
 • No labels